+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNȚ – CONCURS 1 POST MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE – MAI 2023

ANUNȚ – CONCURS 1 POST MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE – MAI 2023

Nr. 514/26.04.2023

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală

la Spitalul Municipal Săcele, județ Brașov

Medic specialist MEDICINĂ DE FAMILIE

 

În conformitate cu

 • Ordinul 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
 • Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r1), cu modificările și completările ulterioare,

Spitalul Municipal Săcele organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist Medicină de familie la Camera de Gardă, normă întreagă cu durata timpului de lucru de 7h/zi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

În vederea înscrierii pentru concurs, candidatul va depune la Spitalul Municipal Săcele, din str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, județ Brașov, compartiment Resurse umane, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la H.G. nr. 1.336/2022;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist pentru medici; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 4. d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin ;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate; documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
 7. g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Documentele de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 10. j) curriculum vitae, model comun european;
 11. k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 12. l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane al unității sanitare în intervalul prevăzut în calendarul de concurs. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0724 078 538.

Desfăşurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Concursul se susţine în faţa comisiilor de concurs.

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc pe baza fişei postului, conform statului de funcţii.

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea MEDICINA DE FAMILIE

 1. PROBA SCRISĂ
 2. Definiția și funcțiile M.F – 1
 3. Cabinetul și echipa de lucru a M.F -2
 4. Activitatea preventivă în M.F -1
 5. Probleme medicale ale omului sănătos -1
 6. Etapele de dezvoltare ale ființei umane-1
 7. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare-1
 8. Promovarea sănătății în M.F-1
 9. Diagnosticul stării de sănătate-1
 10. Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală -1
 11. Particularitățile consultației în M.F -1
 12. Particularitățile diagnosticului în M.F -1
 13. Particularitățile tratamentului în M.F -1
 14. Supravegherea tratamentului în M.F-1
 15. Dificultățile de diagnostic în M.F -1
 16. Sinteza diagnostică și terapeutică în M.F -1
 17. Asistența medicală la domiciliu -1
 18. Sănătatea și patologia familiei -3
 19. Ciclurile vieții de familie -3
 20. Relațiile medicului de familie cu asigurările medicale -2
 21. Relațiile M.F cu pacienții săi-1
 22. Drepturile pacienților și obligațiile M.F -1
 23. Posibilitățile și limitele M.F -1
 24. Managementul cabinetului de M.F -1
 25. Planificarea familială și metode contraceptive -4
 26. Evaluarea stării de sănătate a unei colectivități -1
 27. Atitudinea M.F în fața unor simptome comune ( astenia, amețeală, adenopatia, dispneea, durerea toracică, palpitațiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale). -5
 28. Afecțiunile respiratorii la adult și copil ( infecțiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronșită, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronșic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonară) -4,6,7,8
 29. Afecțiunile cardiovasculare la adult și copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, insuficiența cardiacă, tromboflebitele). – 4,6,7,8,
 30. Afecțiunile digestive la adult și copil ( gastritele acute și cronice, ulcerul gastro – duodenal, esofagită de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute și cronice, cirozele, colecistitele acute și cronice, litiaza biliară)-4,6,7,8,9
 31. Afecțiunile renale la adult și copil ( infecțiile cailor urinare, glomerulonefritele acute și cronice, sindromul nefrotic,litiaza renală,insuficiența renală acută și cronică). – 4,6,8,9
 32. Afecțiunile reumatice la adult și copil (artrozele, lumbago,lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematos sistemic) -4,6,8,9
 33. Afecțiunile metabolice la adult și copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile și guta) -4,6,8
 34. Afecțiunile hematologice la adult și copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, coagulopatiile) -4,6
 35. Afecțiunile endocrine la adult și copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia și tetania) -4
 36. Afecțiunile neurologice la adult și copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrală, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala Parkinson) -4,6
 37. Afecțiunile psihice la adult și copil ( deficiența mintală, tulburările de personalitate și psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuție). -4,6
 38. Afecțiuni dermatologice la adult și copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gambă, micozele, parazitozele cutanate și dermatitele infecțioase). – 4
 39. Afecțiuni ORL la adult și copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -4,5
 40. Afecțiuni oftalmologice( ochiul roșu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). -4,5
 41. Afecțiuni ginecologice și obstetricale ( tulburările menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normală, sarcina cu risc, complicațiile sarcinii și ale nașterii, sarcina extrauterină) -4,6
 42. Puericultură (îngrijirea noului născut,prematuritatea, alimentația naturală și artificială, dezvoltarea psihică și somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil). -8
 43. Boli infecțioase la adult și copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecțiile alimentare, boala diareică acută, bolile infecțioase cu transmitere sexuală). -4
 44. PROBA PRACTICĂ
 45. Acordarea primului ajutor prespitalicesc în principalele urgențe medico-chirurgicale -5
 46. Tehnica screening – ului în M.F -1
 47. Strategia investigațiilor paraclinice în M.F -1
 48. Interpretarea principalelor investigațîi de laborator -4
 49. Interpretarea principalelor investigațîi funcționale -4
 50. Alimentația naturală și artificială a sugarului -8
 51. Sfatul genetic -8
 52. Bilanțul unui politraumatizat -5
 53. Efectuarea și interpretarea unui frotiu cervical -4
 54. Efectuarea și interpretarea unui examen de secreție vaginală -4
 55. Consilierea pregravidica -4
 56. Tehnici și principii de psihoterapie -1
 57. Corelația indicilor de greutate și înaltime -8
 58. Efectuarea și interpretarea unui examen de fund de ochi -4
 59. Atitudinea terapeutică în fața unui traumatism ocular -4
 60. Efectuarea unui examen ORL -4
 61. Efectuarea și interpretarea unei EKG -4
 62. Efectuarea și interpretarea unui tușeu rectal -5
 63. Efectuarea și interpretarea unui tușeu vaginal -4
 64. Examenul clinic al unei gravide -4
 65. Diagnosticul prenatal -4
 66. Examenul clinic al unui sugar -8
 67. Interpretarea unui examen radiologic -4
 68. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un om sănătos -4
 69. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un bolnav -4
 70. Tehnici de îngrijire a unui nou născut -8
 71. Întocmirea unor acte medicale -2
 72. Interpretarea principalilor indicatori demografici și de morbiditate -1
 73. Elaborarea unui program de sănătate -1,2
 74. Metodologia efectuării unei consultațîi la domiciliu. 1,2

BIBLIOGRAFIE Medicină de Familie

 1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicală, Buc., 2001
 2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitară C.Davila Buc., 1998
 3. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timișoara, 1998
 4. Diagnostic și tratament în practică medicală, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Științelor Medicale, Buc., 2001
 5. Bazele medicinei de familie, vol. ÎI, A. Restian, Ed. Medicală, Buc., 2002
 6. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicală, Buc., 2002
 7. Ghid de practica medicală, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999
 8. Esențialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000
 9. Ghid de practică medicală, vol. ÎI, Ed. Infomedica, Buc., 2001

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

28.04.2023 ora 900 – 12.05.2023 ora 1500 termen limitădepunere dosare pentru înscriere la concurs
15.05.2023ora 15selecţia dosarelor pentru înscriere (A) pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
16.05.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului verificării dosarelor
17.05.2023ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (la proba D)
15.06.2023ora 10proba scrisă (proba B)
15.06.2023ora 15corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă, cu punctajul obținut
16.06.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei scrise
19.06.2023ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba B)
20.06.2023ora 10proba practică (proba C)
20.06.2023ora 15afișarea rezultatului probei practice, cu punctajul obținut
21.06.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei practice
22.06.2023ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba C)
22.06.2023ora 15afişarea rezultatelor finale ale concursului.

Notă: rezultatele probelor de concurs și rezultatele finale vor avea menţiunea “admis” sau “respins”.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba practică. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D).

Concursul se va desfășura la Spitalul Municipal Săcele, str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, jud. Brașov.

Informații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la telefon 0724 078 538 în intervalul orar 9-15, prin e-mail rurs@spitalulmunicipalsacele.ro sau pe website-ul spitalului www.spitalulmunicipalsacele.ro

 

Manager,                                             Compartiment Resurse Umane,

Ec. Rodica PÎRVAN                                      Ec. Piroska PUNKOSTI

Ec. Roxana BÎRSAN

Niciun comentariu

Lăsați un comentariu