+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNȚ – CONCURS 2 POSTURI MEDIC SPECIALIST ONCOLOGIE – MAI 2023

ANUNȚ – CONCURS 2 POSTURI MEDIC SPECIALIST ONCOLOGIE – MAI 2023

Nr. 518/26.04.2023

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală

la Spitalul Municipal Săcele, județ Brașov

Medic specialist ONCOLOGIE MEDICALĂ – 2 posturi

 

În conformitate cu

 • Ordinul 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
 • Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r1), cu modificările și completările ulterioare,

Spitalul Municipal Săcele organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de medic specialist Oncologie medicală la Structura de Oncologie medicală (ambulatoriu și spitalizare de zi), normă întreagă cu durata timpului de lucru de 7h/zi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

În vederea înscrierii pentru concurs, candidații vor depune la Spitalul Municipal Săcele, din str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, județ Brașov, compartiment Resurse umane, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la H.G. nr. 1.336/2022;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist pentru medici; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 4. d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin ;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate; documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
 7. g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Documentele de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 10. j) curriculum vitae, model comun european;
 11. k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 12. l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane al unității sanitare în intervalul prevăzut în calendarul de concurs. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0724 078 538.

Desfăşurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Concursul se susţine în faţa comisiilor de concurs.

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc pe baza fişei postului, conform statului de funcţii.

TEMATICA pentru concursul de ocupare de post specialitatea ONCOLOGIE MEDICALĂ

 1. PROBA SCRISĂ

Jumătate din subiecte vor fi din oncologie medicală iar jumătate din oncologie clinică (partea specială).

 1. Oncologie medicală şi oncologie generală. Istoric, definiţie (1, 3)
 2. Cancerul. Definiţia şi importanţa lui ca problemă de sănătate publică (3)
 3. Epidemiologia cancerului: (3, 4)

– Epidemiologie descriptivă;

– Epidemiologie analitică;

– Epidemiologie experimentală.

 1. Etiologia cancerului: (1, 3)

– Factori de risc ambientali (fizici, chimici, virali)

– Factori de risc comportamentali (fumat, alcool, alimentaţie)

– Factori de risc constituţionali (hormonali, genetici, imunologici).

 1. Evoluţia naturală a cancerului. Teorii care explică carcinogeneza: (3)

– Teorii clasice

– Teorii actuale.

 1. Carcinogeneza: (3, 4)

– Iniţierea, promoţia

– Celula neoplazică

– Progresia, invazia locală şi metastazarea

– Bazele genetice ale invaziei şi metastazării

– Rolul mecanismelor imune în apărarea antitumorală. Modificatorii răspunsului biologic.

 1. Nomenclatura şi clasificarea tumorilor: (3)

– Clasificare evolutivă

– Clasificare histogenetică

– Clasificare histologică şi citologică

– Principii de imunohistochimie în cancer

– Principii şi metode de diagnostic în cancer.

 1. Clasificarea stadială a neoplaziilor maligne: (1, 3)

– Principii generale de stadializare

– Reguli de clasificare

– Aprecierea categoriei de T, N, M

– Clasificarea stadială a TNM a cancerului

– Clasificarea pTNM a cancerului

– Situaţii particulare.

 1. Markeri tumorali: (1, 3, 4)

– Elementele definitorii şi caracteristicile ideale ale unui marker tumoral

– Clasificarea markerilor tumorali

– Rolul markerilor tumorali în diagnostic

– Rolul markerilor tumorali în aprecierea stadiului evolutiv

– Rolul markerilor tumorali în aprecierea prognosticului

– Rolul markerilor tumorali în monitorizarea tratamentului.

 1. Factori de prognostic în cancer: (1, 3)

– Factori legaţi de tumoră

– Factori legaţi de gazdă.

 1. Principii şi metode de diagnostic în cancer: (1, 3)

– Diagnosticul clinic (semne directe şi indirecte)

– Diagnosticul biologic

– Diagnosticul imagistic (metode neinvazive şi invazive)

– Particularităţile diagnosticului în cancer. Dificultăţi şi erori.

 1. Sindroame paraneoplazice. Clasificare, diagnostic şi tratament (1, 3)
 2. Rolul chirurgiei în oncologie: (1, 3)

– Rolul chirurgiei în profilaxia cancerului

– Rolul chirurgiei în diagnosticul cancerului

– Rolul chirurgiei în tratamentul cancerului

– Principiile tratamentului chirurgical.

 1. Principiile radioterapiei în oncologie: (3)

– Definiţia şi scopurile radioterapiei în oncologie

– Tipuri şi surse de radiaţii utilizate

– Mărimi şi unităţi de măsură în radioterapie

– Bazele fizice şi biologice ale radioterapiei

– Tipuri de iradiere

– Incidenţele şi complicaţiile radioterapiei

 1. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului: (1, 2, 3)

– Date generale

– Cinetica celulară

– Mecanismul de acţiune al citostaticelor

– Rezistenţa la citostatice

– Căi de administrare a citostaticelor

– Indicaţiile şi contraindicaţiile chimioterapiei

– Incidenţele şi complicaţiile chimioterapiei

– Tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor

– Clasificarea citostaticelor

– Evaluarea răspunsului la chimioterapie

– Principii generale privind cercetarea şi caracterizarea de noi medicamente antineoplazice.

 1. Principiile tratamentului hormonal în oncologie: (1, 3)

– Principalele efecte ale hormonilor în cancer

– Principalele obiective ale tratamentului hormonal

– Clasificarea hormonilor . Principalii agenţi terapeutici utilizaţi în hormonoterapia cancerului.

 1. Imunologia cancerului şi principii de imunoterapie: (1, 3)

– Răspunsul imun faţă de tumori

– Mecanismele de scăpare de reacţiile imune antitumorale

– Principii de imunoterapie în oncologie

– Citokinele (interleukine, interferoni, factori de creştere)

 1. Terapia genetică în cancer (1)
 2. Aspecte particulare ale tratamentului cancerului: (1, 3)

– Hipertermia în cancer.

 1. Transplantul medular (1)
 2. Decizia terapeutică: (1, 3)

– Obiectivele tratamentului în cancer şi alegerea modalităţilor terapeutice

– Indicaţia terapeutică în recidive şi metastaze.

 1. Principiile asocierii tratamentului în oncologie (3)
 2. Urmărirea bolnavului (1, 3)
 3. Principii generale în oncologie pediatrică (1)
 4. Injecţiile în cancer (1, 4)
 5. Complicaţiile cancerului (1)
 6. Urgenţele în oncologie (1, 3)
 7. Durerea în cancer: (1, 3)

– Anatomia şi fiziologia durerii

– Sindroame dureroase în cancer

– Tratamentul durerii în cancer.

 1. Tratamentele paleative în cancer (1, 3)
 2. Calitatea vieţii în oncologie (1, 3)
 3. Aspecte de psiho-oncologie (1, 3)
 4. Alimentaţia în oncologie (1, 3)
 5. Principiile şi metodologia trialurilor clinice. Etica cercetării clinice (1, 3)
 6. Principii de screening. Prevenirea şi depistarea precoce a cancerului şi educaţia sanitară a populaţiei (1, 3)
 7. Leziunile precursoare ale malignităţii. Definiţie, clasificare, diagnostic, tratament (1, 3)
 8. Cancerul pielii (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 9. Melanomul malign (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 10. Tumorile sistemului nervos (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 11. Cancerul bronhopulmonar (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5 vol.II)
 12. Cancerul orofaringelui (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 13. Cancerul rinofaringelui (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 14. Cancerul hipofaringelui (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 15. Cancerul laringelui (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 16. Alte cancere ale sferei capului şi gâtului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 17. Cancerul esofagului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 18. Cancerul stomacului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 19. Cancerul colonului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5)
 20. Cancerul rectului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5)
 21. Cancerul ficatului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 22. Cancerul pancreasului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 23. Cancerul căilor biliare (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 24. Cancerul glandei mamare (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5 vol.I)
 25. Cancerul colului uterin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 5 vol.II)
 26. Cancerul corpului uterin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 27. Cancerul ovarului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 28. Cancerul vulvei (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2,)
 29. Cancerul vaginului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2,)
 30. Boala trofoblastică gestațională (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2,)
 31. Cancerul testicular (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 32. Cancerul prostatei (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 33. Cancerul penian (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2, 4)
 34. Cancerul rinichiului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 35. Cancerul vezicii urinare (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 36. Cancerul tiroidian (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 37. Tumora carcinoidă şi tumorile neuroendocrine (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 38. Alte neoplazii ale sistemului endocrin (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 39. Sarcoamele de părţi moi (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 40. Tumorile osoase (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 41. Cancerul la copii. Nefroblastomul. Neuroblastomul. Retinoblastomul. Tumorile cu celule germinale (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 42. Tumorile maligne ale ochiului (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 43. Mieloproliferările maligne (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie): (1, 2)

– Sindromul mieloproliferativ acut:

– Leucemii mieloide acute

– Sindromul mieloproliferativ cronic:

– Leucemia granulocitară cronică

– Policitemia Vera

– Trombocitemia esenţială

– Metaplazia mieloidă cu mieloscleroză.

 1. Limfoproliferările maligne (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie): (1, 2)

– Sindromul limfoproliferativ acut:

– leucemii acute limfoblastice

– Sindromul limfoproliferativ cronic:

– leucemia limfatică cronică

– leucemia cu celule păroase

– Boala Hodgkin

– Limfoame maligne non-Hodgkin

– Boala Waldenstrom

– Boala lanţurilor grele

– Mielomul multiplu

 1. Sindromul mielodisplazic (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 2)
 2. Determinările secundare cu punct de plecare neprecizat (epidemiologie, istorie naturală, clasificare TNM şi histopatologică, simptomatologie, diagnostic, evoluţie, indicaţie terapeutică, principalele asocieri de chimioterapie) (1, 4)
 3. PROBA PRACTICĂ

Va consta din:

 1. a) Indicaţia terapeutică în principalele localizări ale bolii neoplazice maligne. Principalele asocieri de chimi-hormono-imunoterapie.
 2. b) Interpretarea în context a rezultatelor unei radiografii, tomografii computerizate, rezonanţe magnetice nucleare, scintigrame sau a unei endoscopii (bronşică, tub digestiv).

BIBLIOGRAFIE

 1. DeVita V.T., Hellman S., Rosenberg S.A. – Cancer Principles&Practice of Oncology, Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, ed.6, 2001
 2. Bădulescu F. – Ghid terapeutic de referinţă în oncologia medicală, Ed. Med., Buc., 2002
 3. Ghilezan N. – Oncologie generală, Ed. Med., Buc., 1992
 4. Colecţia revistei Radioterapie&Oncologie Medicală, anii 1995-2002
 5. Ghiduri de Practică Medicală – Colegiul Medicilor din România, Ed. Infomedica, Buc., vol.I 1999, vol.II 2001

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

28.04.2023 ora 900 – 12.05.2023 ora 1500 termen limitădepunere dosare pentru înscriere la concurs
15.05.2023ora 15selecţia dosarelor pentru înscriere (A) pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
16.05.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului verificării dosarelor
17.05.2023ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (la proba D)
25.05.2023ora 10proba scrisă (proba B)
25.05.2023ora 15corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă, cu punctajul obținut
26.06.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei scrise
29.05.2023ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba B)
30.05.2023ora 10proba practică (proba C)
30.05.2023ora 15afișarea rezultatului probei practice, cu punctajul obținut
31.05.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei practice
06.06.2023ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba C)
06.06.2023ora 15afişarea rezultatelor finale ale concursului.

Notă: rezultatele probelor de concurs și rezultatele finale vor avea menţiunea “admis” sau “respins”.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba practică. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D).

Concursul se va desfășura la Spitalul Municipal Săcele, str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, jud. Brașov.

Informații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la telefon 0724 078 538 în intervalul orar 9-15, prin e-mail rurs@spitalulmunicipalsacele.ro sau pe website-ul spitalului www.spitalulmunicipalsacele.ro

Manager,                                             Compartiment Resurse Umane,

Ec. Rodica PÎRVAN                                      Ec. Piroska PUNKOSTI

Ec. Roxana BÎRSAN

Niciun comentariu

Lăsați un comentariu