+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNȚ – CONCURS 2 POSTURI MEDICI IN SPECIALITATEA MEDICINA FIZICA SI REABILITARE – MAI 2023

ANUNȚ – CONCURS 2 POSTURI MEDICI IN SPECIALITATEA MEDICINA FIZICA SI REABILITARE – MAI 2023

Nr. 516/26.04.2023

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală

la Spitalul Municipal Săcele, județ Brașov

Medic specialist MEDICINĂ FIZICĂ ȘI REABILITARE și

Medic primar MEDICINĂ FIZICĂ ȘI REABILITARE

În conformitate cu

 • Ordinul 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
 • Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r1), cu modificările și completările ulterioare,

Spitalul Municipal Săcele organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de medic în specialiatea Medicină fizică și reabilitare, un post de medic specialist și un post de medic primar la Laboratorul de Medicină fizică și reabilitare, normă întreagă cu durata timpului de lucru de 7h/zi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

În vederea înscrierii pentru concurs, candidații vor depune la Spitalul Municipal Săcele, din str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, județ Brașov, compartiment Resurse umane, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la H.G. nr. 1.336/2022;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist/ primar pentru medici; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 4. d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin ;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate; documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
 7. g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Documentele de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 10. j) curriculum vitae, model comun european;
 11. k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 12. l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane al unității sanitare în intervalul prevăzut în calendarul de concurs. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0724 078 538.

Desfăşurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Concursul se susţine în faţa comisiilor de concurs.

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc pe baza fişei postului, conform statului de funcţii.

TEMATICA pentru concursul de ocupare de post specialitatea MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

 1. PROBA SCRISĂ
 2. Kinetoterapia pentru forţă şi rezistenţă musculară (3, p.272-286)
 3. Kinetoterapia pentru coordonare şi echilibru (3, p.287-291)
 4. Kinetoterapia pentru creşterea capacităţii de efort în afecţiunile cardiovasculare (3, p.310-317)
 5. Kinetoterapia funcţiilor respiratorii (3, p.292-309)
 6. Kinetoterapia pentru mobilizare articulară (3, p.265-272)
 7. Ortezele indicate în recuperarea afecţiunilor sistemului mio-artro-kinetic (2)
 8. Terapia ocupaţională medicală a sistemului locomotor (8)
 9. Masajul, tracţiunile şi manipulările (1 p 91-118 ; 3, p.240-246)
 10. Metodele de termoterapie generală şi locală şi diatermia cu unde scurte şi microunde (6, p.215-240)
 11. Electroterapia de stimulare analgetică şi musculară cu curent galvanic, joasă şi medie (6, p.121-139, 143-180, 181-211)
 12. Sonoterapia şi terapia cu câmpuri electromagnetice (6, p.312-339)
 13. Biostimularea cu laseri (5)
 14. Fototerapia cu infraroşii, lumină şi ultraviolete (6, p.265-311)
 15. Terapia respiratorie (inhaloterapia, RPPI, posturile de drenaj) (3, p.292-309)
 16. Apele minerale – clasificare, caracteristici, tipuri, efecte farmacologice şi terapeutice, mecanisme de acţiune, metodologie, indicaţii în crenoterapie şi balneaţie externă (9, p.21-34, 49-154)
 17. Bioclimatul zonelor balneoclimatice din România şi metodologia de climatoterapie (9, p.16-21)
 18. Băile minerale, nămolurile şi mofetele – tipuri, efecte fiziologice şi terapeutice, mecanisme de acţiune, metodologie, indicaţii (9, p.21-44)
 19. Curele balneare profilactice active (9, p.109-205)
 20. Afecţiunile neurologice periferice ale membrului superior (7, p.737-770)
 21. Afecţiunile neurologice periferice ale membrului inferior (7, p.737-770)
 22. Polinevritele (7, p.737-770)
 23. Paralizii-pareze ale nervilor cranieni: trigemen, facial (7, p.681-692)
 24. Sechele după AVC (4, p.208-223)
 25. Sechele după traumatisme şi tumori craniene (7)
 26. Sechele după leziuni medulare (tetra şi parapareze) (4, p.270-275)
 27. Mielopatii (7, p.786-829)
 28. Afecţiuni ale unităţii motorii (miopatii, distrofii musculare, polio, SLA, atrofia musculară spinală) (7, p.786-829)
 29. Boala Parkinson (4, p.278-284)
 30. Scleroza multiplă (4, p.275-277)
 31. Sechele după fracturi ale membrelor (3, p.17-158)
 32. Sechele după traumatisme articulare şi intervenţii chirurgicale articulare (3, p.29-53)
 33. Osteonecrozele aseptice (3, p.517-520)
 34. Protezele articulare (3, p.517-520)
 35. Algoneurodistrofia (3, p.139-141)
 36. Amputaţii
 37. Scoliozele şi alte tulburări de statică ale coloanei şi membrelor inferioare (3, p.533-539)
 38. Sechele după fracturi vertebrale (fără leziuni mielice) (1, p.146-153)
 39. Sechele după traumatisme de ţesuturi moi ( inclusiv leziuni de nervi prin încarcerare) (3, p.180-186, 209-214, 222-246, 386-392)
 40. Sechele după arsuri şi intervenţii de chirurgie plastică
 41. Recuperarea traumatismelor sportive
 42. Spondilita ankilozantă (3, p.529-533)
 43. Alte spondilartropatii: artrita psoriazică, sindromul Reiter, artrita reactivă, enterocolopatii
 44. Poliartrita reumatoidă (1, p.190-203)
 45. Alte boli de colagen: LEŞ, sclerodermia, AR juvenilă (1, p.187-190)
 46. Polimiozitele
 47. Patologia disco-vertebrală a coloanei lombo-sacrate (1, p.211-218 ; 3, p.540-552)
 48. Patologia disco-vertebrală a coloanei cervicale (1, p.211-218)
 49. Afecţiuni degenerative ale articulaţiilor membrelor – şold, genunchi, gleznă, cot, pumn, mână (3, p.501-507, 511-513, 515-518, 519-521; 1, p.206-228, 251-268)
 50. Periartritele (3, p.501-507)
 51. Fibromialgia şi sindromul dureros miofascial (1, p.251-261)
 52. Alte afecţiuni ale ţesuturilor moi: tendoane, fascii, muşchi, etc.
 53. Osteoporoza (10)
 54. Osteoartropatii din neuropatii şi boli sanguine
 55. Sechele după infarct şi cardiopatiile ischemice cronice (1, p.239-242)
 56. Hipertensiunea arterială (1, p.239-242)
 57. Boli vasculare periferice (arteriopatii şi afecţiuni veno-limfatice) (1, p.239-242)
 58. BPOC (3, p.109-118)
 59. Astmul bronşic (3, p.109-118)
 60. Boli cu disfuncţii ventilatorii restrictive de cauza toraco-pulmonară şi centrală (3, p.109-118)
 61. Recuperarea afecţiunilor traumatice şi ortopedico-traumatice ale copilului: artrita juvenilă, tulburările de statică ale coloanei vertebrale şi membrelor, luxaţiile congenitale ale şoldului, osteocondrodistrofiile, boala Down, distrofiile musculare, sechelele traumatismelor membrelor (11)
 62. Recuperarea afecţiunilor neurologice ale copilului: sechele după encefalopatii (IMC), leziunile posttraumatice ale nervilor periferici, sechelele traumatismelor vertebrale cu leziuni mielice, sechele polio, spina bifidă (11)
 63. Recuperarea vârstnicilor (particularităţi ale recuperării geriatrice şi balneogeriatriei) (1, p.243-250)
 64. Crenoterapia bolilor digestive, de nutriţie şi urologice pentru cura balneară şi crenoterapie la domiciliu (tipuri de ape minerale, indicaţii, metodologie) (9, p.118-138)
 65. Tratamentul fizical şi balnear ale bolilor ginecologice, dermatologice şi endocrine (obiective, efecte, metodologie, indicaţii) (9, p.139-149)
 66. Tratamentul fizical şi balnear al unor afecţiuni neuropsihice (anxietate, depresie, nevroze) (9, p.95-101)
 67. Fiziopatologia şi terapia farmacologică a durerii (6, p.161-176)
 68. Terapia durerii prin mijloace fizicale (1, p.45-118)

NOTĂ:

 1. La subiectele 1 – 14 se solicită: bazele fizice şi fiziologice , efectele terapeutice şi mecanisme de acţiune, metodologia de aplicare, indicaţii şi contraindicaţii.
 2. La subiectele 19 – 61 se solicită: fiziopatologie, diagnostic clinic şi funcţional, obiective ale recuperării, terapie igienico-dietetică şi medicamentoasă, metodologia de recuperare fizical-kinetică şi balneară.
 3. PROBA PRACTICĂ
 4. Tehnici de evaluare a mobilităţii articulare: bilanţul articular.
 5. Tehnici de evaluare a forţei musculare: testing muscular după scala 1 – 5.
 6. Tehnici de evaluare a coordonării echilibrului, sensibilităţii şi activităţii uzuale zilnice.
 7. Examenul electric neuromuscular: curba I/t.
 8. Examenul electromiografic al muşchiului şi nervului (interpretare).
 9. Examenul radiologic osteo-articular-radiografic şi tomografic computerizat (interpretare).
 10. Tehnici imagistice în afecţiunile sistemului mio-artro-kinetic: RMN, scintigrafie, echografie, osteodensitometrie (interpretare).
 11. Tehnici de tratament injectabil local: puncţii şi injecţii intraarticulare, periarticulare, epidurale, blocuri de nervi periferici şi puncte motorii, mesoterapie.
 12. Tehnici de kinetoterapie pasivă: posturi, mobilizări, scripetoterapie.
 13. Exerciţii de kinetoterapie activă pentru forţă şi rezistenţă: statice, dinamice, isokinetice.
 14. Tehnici de kinetoterapie de coordonare şi echilibru.
 15. Tehnici de hidrokinetoterapie la cadă sau în bazin.
 16. Tehnici de ortezare articulară.
 17. Tehnici pentru mecanoterapie: masaj, tracţiuni, manipulări.
 18. Tehnici de terapie ocupaţională pentru recuperarea prehensiunii şi mersului.
 19. Tehnici de termoterapie generală şi locală (inclusiv diatermia cu unde scurte şi microunde).
 20. Tehnici de electroterapie de stimulare antialgică.
 21. Tehnici de electroterapie de stimulare neuro-musculară.
 22. Tehnici de sonoterapie şi terapie cu câmpuri electromagnetice.
 23. Tehnici de biostimulare cu laseri, cu ultraviolete, lumină şi infraroşii.
 24. Tehnici de terapie respiratorie: inhaloterapie, RPPI, posturi de drenaj, kinetoterapie respiratorie.

NOTĂ: Pentru subiectele 8 – 20 se solicită prescriere, aplicații, motivaţie.

BIBLIOGRAFIE

 1. A. Nica – Compendiu de medicină fizică şi recuperare, Ed. Univ. C. Davila, 1998
 2. A. Nica – Compendiu de ortezare, Ed. Univ. C. Davila, 2000
 3. T. Sbenghe – Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Med., 1987
 4. I. Kiss – Fiziokinetoterapia şi recuperarea medicală, Ed. Med., 1999
 5. I. Onac – Biostimulare cu radiaţia laser, 2001
 6. A. Rădulescu – Electroterapie, Ed. Med., 1993
 7. C. Popa – Tratat de Neurologie, Ed. Med., 1997
 8. D. Popa – Terapia ocupaţională pt. aparatul locomotor, Ed. Univ. Oradea, 2000
 9. Cura balneo-climaterică. Indicaţii şi contraindicaţii, Ed. Med., 1986
 10. L. Gherasim – Tratat de Medicină Internă, vol.I
 11. M. Jianu – Ortopedie şi traumatologie pediatrică, 1995

NOTĂ: Pentru toate subiectele se vor folosi cursurile catedrei de specialitate

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

28.04.2023 ora 900 – 12.05.2023 ora 1500 termen limitădepunere dosare pentru înscriere la concurs
15.05.2023ora 15selecţia dosarelor pentru înscriere (A) pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
16.05.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului verificării dosarelor
17.05.2023ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (la proba D)
16.06.2023ora 10proba scrisă (proba B)
16.06.2023ora 15corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă, cu punctajul obținut
19.06.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei scrise
20.06.2023ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba B)
21.06.2023ora 10proba practică (proba C)
21.06.2023ora 15afișarea rezultatului probei practice, cu punctajul obținut
22.06.2023ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei practice
23.06.2023ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba C)
23.06.2023ora 15afişarea rezultatelor finale ale concursului.

Notă: rezultatele probelor de concurs și rezultatele finale vor avea menţiunea “admis” sau “respins”.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba practică. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D).

Concursul se va desfășura la Spitalul Municipal Săcele, str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, jud. Brașov.

Informații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la telefon 0724 078 538 în intervalul orar 9-15, prin e-mail rurs@spitalulmunicipalsacele.ro sau pe website-ul spitalului www.spitalulmunicipalsacele.ro

 

Manager,                                             Compartiment Resurse Umane,

Ec. Rodica PÎRVAN                                      Ec. Piroska PUNKOSTI

Ec. Roxana BÎRSAN

Niciun comentariu

Lăsați un comentariu