a

Strada Oituz 54, Săcele, Brasov, Romania

(0368) 005 356 / (0368) 404 752

secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro

registratura@spitalulmunicipalsacele.ro

programari@spitalulmunicipalsacele.ro

+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Luni - Duminica

Program NON STOP

Programari

ANUNT CONCURS – in vederea ocuparii, a urmatoarelor posturi contractual vacante

ANUNT CONCURS – in vederea ocuparii, a urmatoarelor posturi contractual vacante

Nr.822/27.06.2022

ANUNT CONCURS

Spitalul Municipal Sacele, cu sediul în Municipiul Sacele, str. Oituz, nr. 54, județul Brasov, organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, in vederea ocuparii, a urmatoarelor posturi contractual vacante:

 1. 1 post vacant – personal contractual – ASISTENT MEDICAL GENERALIST -nivel studii:superioare/postliceale sau de scurta durata(diploma de absolvire)-vechime in specialitate minim 6 luni -Compartiment Pediatrie  (contract individual de munca – durata nedeterminata);
 2. 1 post vacant – personal contractual – ASISTENT MEDICAL GENERALIST nivel studii:superioare/postliceale sau de scurta durata(diploma de absolvire)-vechime in specialitate minim 6 luni – Compartiment Boli Cronice  (contract individual de munca – durata nedeterminata);
 3. 1 post vacant – personal contractual – ASISTENT MEDICAL GENERALIST-studii postliceale(diploma de absolvire scoala postliceala) )-vechime in specialitate minim 6 luni Camera de Garda Adulti  (contract individual de munca – durata nedeterminata;
 4. 2 posturi vacante – personal contractual – ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST-nivel studii:superioare/postliceale sau de scurta durata(diploma de absolvire)-vechime in specialitate minim 5 ani) – Camera de Garda Adulti ;
 5. 1 post vacant – personal contractual – ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST nivel studii:superioare/postliceale sau de scurta durata(diploma de absolvire)-vechime in specialitate minim 5 ani) – Camera de Garda  Pediatrie  (contract individual de munca – durata nedeterminata);
 6. 1 post vacant – personal contractual – ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT-nivel studii:superioare/postliceale sau de scurta durata (diploma de absolvire)-vechime in specialitate nu este necesara — Camera de Garda  Pediatrie    (contract individual de munca – durata nedeterminata);
 7. 1 post vacant – personal contractual – ASISTENT MEDICAL LABORATOR- studii superioare(diploma de absolvire)-vechime in specialitate minim 6 luni -Laboratorul de Analize Umane  (contract individual de munca – durata nedeterminata);
 1. 2 posturi vacante – personal contractual – INGRIJITORI (G)- Compartiment Medicina Interna (contract individual de munca – durata nedeterminata)
 1. 2 posturi vacante – personal contractual INGRIJITORI (G)- Compartiment Pediatrie  (contract individual de munca – durata nedeterminata)
 1. 2 posturi vacante – personal contractual – INGRIJITORI (G)- Compartiment Boli Cronice (contract individual de munca – durata nedeterminata)
 2. 1 post vacant – personal contractual – INGRIJITOARE (G)- Camera de Garda  Adulti  (contract individual de munca – durata nedeterminata)
 3. 1 post vacant – personal contractual – INFIRMIER (G)- Compartiment Medicina Interna (contract individual de munca – durata nedeterminata)
 4. 1 post vacant – personal contractual – INGINER -studii superioare cu diploma de licenta (vechime in specialitate tehnica necesara minim 6 luni)- Compartiment Tehnic(contract individual de munca – durata nedeterminata)
 5. 1 post vacant – personal contractual –CONSILIER GR.I.-studii juridice cu diploma de licenta  vechime necesara in specialitatea studiilor 6 ani si 6 luni- Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate (contract individual de munca – durata nedeterminata)
 6. 1 post vacant – personal contractual – ECONOMIST 1A- studii superioare cu diploma de licenta, (vechime in specialitate 6 ani si 6 luni) Compartimentul Administrativ (contract individual de munca – durata nedeterminata)
 7. 1 post vacant – personal contractual – ARHIVAR-studii medii si curs de calificare in meseria de arhivar (vechime in functie minim 6 luniCompartimentul Administrativ (contract individual de munca – durata nedeterminata)

Concursul constă într-o probă scrisă  şi interviu:

 • proba scrisa:                   25.07.2022  ora 10:00
 • proba interviu:               28.07.2022  ora 10:00

Dosarele se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, între orele 08.00 -15.00.

Conditii de participare la concurs:

A.Condiţii generale necesare ocuparii postului vacant de natura contractuala in conformitate cu prevederile art. 3 din HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B.Conditii specifice:

a) nivelul studiilor: diploma de licenta/ diploma de bacalaureat/diploma sc.postliceala/diploma studii generale-dupa caz;
b) vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului:

 Dosarul de inscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului ;

b) acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

 • pentru asistenti medicali sunt necesare copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului – certificat de membru eliberat de Ordinul  Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, aviz de libera practica, asigurarea de raspundere civila, adeverinta eliberata de OAMGMAR Brasov;

e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae-model European

e) declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la o alta institutie publica sau privata si nu este in situatie de carantina sau izolare la domiciliu.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele se depun  de luni pana vineri între orele 09.00 -15.00, la sediul spitalului  din Str. Oituz, nr. 54, Municipiul Sacele, Judetul Brasov.

Candidatii vor pastra o copie a numarului de inregistrare in vederea identificarii pe site-ul spitalului.

   Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

 • 01.07.2022 – 14.07.2022 – depunere dosare concurs
 • 18.07.2022 – selecţie dosare si afişare rezultate selecţie dosare
 • 19.07.2022 – depunere contestatii selectie dosare concurs pana la ora 12:00 si solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale selectiei dosarelor ora 16:00
 • 25.07.2022 – proba scrisa ora 10:00
 • 26.07.2022 – afişare rezultate proba scrisa pana la ora 16.00
 • 27.07.2022 – depunere contestatii proba scrisa, solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la proba scrisa
 • 28.07.2022 – proba interviu ora 10:00 si afisare rezultate proba interviu pana la ora 16:00
 • 29.07.2022 – afisare rezultate finale concurs pana la ora 16:00

Concursul consta in 3 etape succesive, si anume:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa- subiecte din bibliografia afisata
 • Proba interviu

Probele se sustin in limba romana.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.
Candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 puncte la fiecare proba.

Bibliografia si relatii suplimentare se pot obtine la tel/fax: +4 0368 404 752 și pe site-ul spitalului www.spitalulmunicipalsacele.ro.

MANAGER

PIRVAN RODICA

 

BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR  VACANTE DE ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI

 1. Urgente medico-chirurgicale-Lucretia Titirica.
 2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali- Lucretia Titirica.
 3. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalisti, Ordinul 1142/2013.
 4. Breviar de explorari functionale si ingrijiri speciale acordate bolnavului- Lucretia Titirica.
 5. Ghidul de resuscitare cardiorespiratorie(rcp)2015.
 6. OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare.
 7. Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.
 8. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania.
 9. Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 10. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul VII Spitale

 

BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR  VACANTE DE ASISTENTI MEDICALI LABORATOR CLINIC

Metode de laborator de uz curent- Editura Medicala Bucuresti 1977

1.Biochimie Clinica-Mircea Cucuianu -Editura Dacia Cluj Napoca-1998

2.Biochimie clinica –Denisa Mihele-Editura Medicala Bucuresti 2003

3.Biochimie clinica-metode de laborator – Editura Medicala Bucuresti 2002

4.Laborator clinic-Hematologie-Kondi Vanghel-Editura Medicala1981

5.Biochimie clinica Eugen Mody –Editura ALL-2000

6.Hematologie clinica Delia Mut Popescu- Editura Medicala Bucuresti 2001

7.Microbiologie – Lucia Debeleac – Editura Amaltea 2003

8.Microbiologie si parazitologie medicala-Gheorghe Dimache-Editura Uranus Bucuresti 1994

9.Parazitologie medicala Simona Radulescu- Editura ALL-2000

10.Analize de laborator si alte explorari diagnostice-Editura Medicart 2007

11.Ord.M.S.nr.916/27.07.2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitareOrdinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

13.Ord.M.S.nr.1226/2012 Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala;

 1. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul VII Spitale

 

BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR VACANTE DE INFIRMIERE ȘI INGRIJITOARE

 1. Tehnica ingrijirii bolnavului – Lucretia Titirca
 2. Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul MS nr. 1.101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 4. Ordinul MS nr. 1226/03.12.2012 Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.
 5. Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003, privind drepturile pacientului, cu modificările si completările ulterioare.
 6. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul VII Spitale

BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA

OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER GR.I

 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată;
 2. CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**) (Legea nr. 287/2009**);
 3. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**) (Legea nr. 134/2010 republicată**);
 4. CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009), cu modificările şi completările ulterioare;
 5. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010), cu modificările şi completările ulterioare;
 6. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul VII Spitale
 7. LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. LEGEA nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare.
 2. LEGE nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
 3. ORDINUL 1312 din 2020 privind organizarea si functionarea structurii de management al calitatii serviciilor de sanatate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi si serviciilor de ambulanta, in procesul de implementare a sistemului de management al calitatii serviciilor de sanatate si sigurantei pacientului
 4. ORDINUL nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 5. ORDINUL nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice

BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGINER

 1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
 8. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Norma metodologică privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice din 08.07.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul VII Spitale;
 14. Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ I7/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST

 1. Legea contabilitã ii 82/1991 republicată – cu modíficarile si completarile ulterioare
 2. OrdinF.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitã  institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice şi instructiunile de aplicare a acestuia- cu modificarile si completarile ulterioare
 3. ORDIN 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitätii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice şi instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005.
 4. Ordin 1792/24.12.2002 al Ministerului Finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind angaiarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum şi organizarea. evidentei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legalc.
 5. Legea 95/2006, privind reforma in domcniul sanatatii cu modificärile ulterioare. Titlul VII — Spitale;
 6. Legea privind finantele publice 500/2002- cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Legea privind fìnantelor publice locale nr 273/2006 – eu modificarile si completarile
 8. G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere farã plata şi de valorificarea bunurilor institutiilor publice- cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. Legea 2 l 5/200 l (a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
 10. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 11. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor- cu modificarile si completarile
 12. Legea 319/2006 a secuirității şi sänãtäții in munca: Cap.IV – obligațiile lucrătorilor- cu modificarile si completarile ulterioare.
 13. Legea 98/2016 privind achizitiile publice:
 14. I4otararea Guverrnilui 395/2016 pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publicä/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 15. Legea 62/1969 prix•ind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii:
 16. OIŒIN 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Nomenclatorului privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

BIBLIOGRAFIE

CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR VACANTE DE ARHIVAR

BIBLIOGRAFIE-ARHIVAR

 1. Legea Arhivelor Nationale 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare­ Republicata;
 2. Hotararea Guvernului 1376/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu  modificarile  si completarile ulterioare;
 6. Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
 7. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul VII Spitale.
Niciun comentariu

Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.