a

Strada Oituz 54, Săcele, Brasov, Romania

(0368) 005 356 / (0368) 404 752

secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro

registratura@spitalulmunicipalsacele.ro

programari@spitalulmunicipalsacele.ro

+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Luni - Duminica

Program NON STOP

Programari

ANUNT CONCURS – 1 post temporar vacant – personal contractual – ECONOMIST

ANUNT CONCURS – 1 post temporar vacant – personal contractual – ECONOMIST

Nr.823/27.06.2022

ANUNT CONCURS

Spitalul Municipal Sacele, cu sediul în Municipiul Sacele, str. Oituz, nr. 54, județul Brasov, organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, in vederea ocuparii, a urmatoarului post contractual temporar vacant:

 1. 1 post temporar vacant – personal contractual –ECONOMIST 1A-studii superioare economice cu diploma de licenta, curs de resurse umane (vechime in specialitatea postului necesara de 6 ani si 6 luni)-Compartiment RUNOS (contract individual de munca – durata determinata)

Concursul constă într-o probă scrisă  şi interviu:

 • proba scrisa: 25.07.2022 ora 10:00
 • proba interviu: 28.07.2022 ora 10:00

Dosarele se depun in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii, între orele 08.00 -15.00.

Conditii de participare la concurs:

A.Condiţii generale necesare ocuparii postului vacant de natura contractuala in conformitate cu prevederile art. 3 din HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B.Conditii specifice:

 1. a) nivelul studiilor: diploma de licenta
 2. b) vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: vechime in activitate minim 6 luni

 Dosarul de inscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului ;
 2. b) acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 5. e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. g) curriculum vitae-model European
 9. e) declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la o alta institutie publica sau privata si nu este in situatie de carantina sau izolare la domiciliu.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine,în clar,numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele se depun  de luni pana vineri între orele 09.00-15.00, la sediul spitalului  din Str. Oituz, nr. 54, Municipiul Sacele, Judetul Brasov.

Candidatii vor pastra o copie a numarului de inregistrare in vederea identificarii pe site-ul spitalului.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

 •            01.07.2022 – 07.07.2022 – depunere dosare concurs
 •            08.07.2022 – selecţie dosare si afişare rezultate selecţie dosare
 •            11.07.2022 – depunere contestatii selectie dosare concurs pana la ora 12:00 si solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale selectiei dosarelor ora 16:00
 •            25.07.2022 – proba scrisa ora 10:00
 •            26.07.2022 – afişare rezultate proba scrisa pana la ora 16:00
 •            27.07.2022 – depunere contestatii proba scrisa, solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale la proba scrisa
 •            28.07.2022 – proba interviu ora 10:00 si afisare rezultate proba interviu pana la ora 16:00
 •            29.07.2022 – afisare rezultate finale concurs pana la ora16:00

 

Concursul consta in 3 etape succesive, si anume:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa- subiecte din bibliografia afisata
 • Proba interviu

Probele se sustin in limba romana.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.
Candidatii trebuie sa obtina minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 puncte la fiecare proba.

 

Bibliografia si relatii suplimentare se pot obtine la Tel/fax: +4 0368 404 752 si pe site-ul spitalului www.spitalulmunicipalsacele.ro.

 

MANAGER

 1. PIRVAN RODICA

 

 

 

 

 

Niciun comentariu

Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.