+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNT – Concursuri perioada nedeterminata Aprilie 2023

ANUNT – Concursuri perioada nedeterminata Aprilie 2023

A N U N Ț

Spitalul Municipal Săcele, cu sediul în municipiul Săcele, str. Oituz nr. 54, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical Principal Generalist S/SSD/PL

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment boli cronice, Camera de garda pediatrie.

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical Generalist S/SSD/PL

NUMĂRUL POSTURILOR: 4 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: 3 posturi- Compartiment Pediatrie, 1post – Camera de Gardă

Pediatrie

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical Debutant Generalist S/SSD/PL

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ:   Compartiment Pediatrie

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Nutritionist S/SSD

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ:   Compartiment Pediatrie

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Infirmieră

NUMĂRUL POSTURILOR: 10 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Spitalizare de zi

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitoare

NUMĂRUL POSTURILOR: 7 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ:  Ambulatoriu

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Asistent Medical Principal S/SSD/PL sunt:

– Studii: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat, studii postliceale, diplomă de licență sau echivalent (în funcție de specificul compartimentului), diploma examen grad principal.

– Vechimea în muncă: 5 ani

– Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani

– Membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil)

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Asistent Medical S/SSD/PL sunt:

– Studii: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat, studii superioare cu diploma de licență sau postliceale (în funcție de tipul postului)

– Vechimea în muncă: minim 6 luni

– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni

– Membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moaselor și Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Asistent Medical Debutant S/SSD/PL sunt:

– Studii: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat, studii superioare cu diploma de licență sau postliceale (în funcție de tipul postului)

– Vechimea în muncă: fara

– Vechime în specialitatea studiilor: fara

– Membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moaselor și Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil – dupa caz).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Nutritionist S/SSD sunt:

– Studii: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat si studii superioare cu diploma de licență

– Vechimea în muncă: minim 6 luni

– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Infirmieră sunt:

Studii: studii liceale finalizate cu sau fără diploma de bacalaureat, curs autorizat/ acreditat de infirmier

– Vechimea în muncă: – fără vechime

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Îngrijitoare sunt:

Studii: studii gimnaziale finalizate

– Vechimea în muncă: – fără vechime

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt.ActivităţiData și ora

 

1.Publicarea anunțului28.04.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Săcele, Municipiul Săcele, Str. Oituz nr. 54, județul BrașovPana pe 15.05.2023 ora 14.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs17.05.2023, ora 10.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor17.05.2023, ora 16.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor18.05.2023, ora 10.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor18.05.2023, ora 16.00
7.Susţinerea probei scrise24.05.2023, ora 10.00

 

8.Afişarea rezultatului probei scrise25.05.2023, ora 16.00

 

9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise26.05.2023, ora 16.00

 

10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor29.05.2023, ora 16.00

 

11.Susţinerea interviului/ probei practice30.05.2023, ora 10.00

 

12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului/ probei practice31.05.2023, ora 16.00

 

13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului/ probei practice06.06.2023, ora 16.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor07.06.2023, ora 16.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului09.06.2023, ora 10.00

 

Tematica si bibliografia pentru concursurile de asistenti medicali generalisti

(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)

 

Ø ISTORIC ȘI  TENDINȚE

 • Concepții, practici și repere istorice (1, vol. I, Cap. 1.1., pag. 3-30)
 • Nursingul-știință și artă (1, vol. I, Cap. 1.2., pag. 30-35)
 • Teorii, modele și concepte de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.3., pag. 35-45)
 • Modelul de îngrijire Henderson (nevoile fundamentale) (1, vol. I, Cap. 1.4., pag. 45-179)
 • Modelul de îngrijire Marjory Gordon (1, vol. I, Cap. 1.5., pag. 180-189)
 • Procesul de îngrijire (1, vol. I, Cap. 1.6., pag. 190-199)

Ø ROLUL  PROFESIONAL  ȘI  MEDIUL  DE  MUNCĂ AL ASISTENTULUI  MEDICAL

 • Rolul profesional (1, vol. I, Cap. 2.1., pag. 201-207)
 • Mediul de muncă al asistentului medical generalist (1, vol. I, Cap. 2.2., pag. 207-256)
 • Igiena, prevenirea și controlul infecțiilor (1, vol. I, Cap. 2.3., pag. 256-310)
 • Educația pentru sănătate (1, vol. I, Cap. 2.4., pag. 311-331)
 • Leadership și comunicare profesională (1, vol. I, Cap. 2.5., pag. 332-368)
 • Tehnici de evidență și mișcare a bolnavilor: internarea, transferul externarea, decesul pacientului în spital (1, vol. I, Cap. 2.6., pag. 368-453)
 • Administrarea medicamentelor (1, vol. I, Cap. 2.7., pag. 453-482)

Ø NURSING ÎN MEDICINĂ INTERNĂ ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE

 • Nursing în afecțiunile aparatului respirator (1, vol. II, Cap. 1.1, pag. 3-78)
 • Nursing în afecțiunile aparatului cardiovascular (1, vol. II, Cap. 1.2., pag. 78-142)
 • Nursing în afecțiunile aparatului digestiv (1, vol. II, Cap. 1.3., pag. 142-170)
 • Nursing în afecțiunile aparatului excretor (1, vol. II, Cap. 1.4., pag. 171-207)
 • Nursing în afecțiunile reumatismale (1, vol. II, Cap. 1.5., pag. 208-228)
 • Nursing în afecțiunile hematologice (1, vol. II, Cap. 1.6., pag. 228-259)
 • Nursing în afecțiunile endocrine (1, vol. II, Cap. 1.7., pag. 259-287)
 • Nursing în boli metabolice și de nutriție (1, vol. II, Cap. 1.8., pag. 287-327)

Ø NURSING ÎN CHIRURGIE ȘI SPECIALITĂȚI ÎNRUDITE

 • Nursing în chirurgia generală (1, vol. II, Cap. 2.1., pag. 331-380)
 • Nursing în ortopedie și traumatologie (1, vol. II, Cap. 2.2., pag. 380-416)
 • Nursing în urologie (1, vol. II, Cap. 2.3., pag. 416-453)
 • Nursing în chirurgie toracică și cardiovasculară (1, vol. II, Cap. 2.4., pag. 454-501)
 • Nursing în otorinolaringologie (ORL) (1, vol. II, Cap. 2.5., pag. 501-515)
 • Nursing în oftalmologie (1, vol. II, Cap. 2.6., pag. 516-531)
 • Nursing în dermatologie (1, vol. II, Cap. 2.7., pag. 531-560)

Ø NURSING ÎN URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE

 • Nursing în ATI (1, vol. III, Cap. 1.1, pag. 3-40)
 • Nursing în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre (1, vol. III, Cap. 1.2., pag. 40-225)

Ø NURSING ÎN  NEURO-PSIHIATRIE

 • Nursing în neurologie (1, vol. III, Cap. 2.1., pag. 229-306)
 • Nursing în sănătate mintală și psihiatrie (1, vol. III, Cap. 2.2., pag. 306-344)
 • NURSING ÎN  OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE (1, vol. III, Cap. 3, pag. 347-416)
 • PUERICULTURĂ, PEDIATRIE  ȘI  NURSING  SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 4, pag. 419-492)
 • EPIDEMIOLOGIE ȘI  NURSING  ÎN  BOLI  INFECȚIOASE (1, vol. III, Cap. 5, pag. 495-527)
 • GERONTOLOGIE, GERIATRIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 6, pag. 531-552)
 • ONCOLOGIE ȘI NURSING SPECIFIC (1, vol. III, Cap. 7, pag. 555-613)
 • ÎNGRIJIRI PALIATIVE (1, vol. III, Cap. 8, pag. 617-642)
 • NURSING COMUNITAR ȘI ÎNGRIJIREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (1, vol. III, Cap. 9, pag. 645-697)
 • CALITATEA ÎNGRIJIRILOR ȘI SIGURANȚA PACIENTULUI (1, vol. III, Cap. 10, pag. 701-756)

Ø Noțiuni privind normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (2+11);

 • Noțiuni despre organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (3);
 • Noțiuni despre activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale (4);
 • Noțiuni privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (5);
 • Noțiuni privind Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România (6);
 • Noțiuni privind normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale (7);
 • Noțiuni privind procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști (8);
 • Noțiuni privind normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia (9);
 • Noțiuni privind normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare (10);

Bibliografie

 • Prof. Dr Marcean Crin: Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști

(vol. I+vol. II+vol. III), Ed. Universitară “Carol Davila”, București-2021;

 • Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 282/5 octombrie 2005, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul II- art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16);
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 • Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24;
 • Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor  pacientului    46/2003,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României  nr.  1009/15 decembrie 2016;
 • Legea 95/2006 reforma la legea sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare
 • SR EN 9001/2015

BIBLIOGRAFIA/ TEMATICA

la concursul pentru ocuparea posturilor de Infirmieră/Îngrijitoare

 1. Ordinul nr. 1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare – publicat în Monitorul Oficial nr. 791 din 07 octombrie 2016
 2. Ordinul nr. 1761 /2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia – publicat în Monitorul Oficial nr. 882 din 14 septembrie 2021
 3. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale – publicat în Monitorul Oficial nr. 855 /18 decembrie 2012
 4. Ordinul nr. 1025 /07.12.2020 pentru aprobare a Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale.
 5. Legea 95/2006 reforma la legea sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare
 6. SR EN 9001/2015

BIBLIOGRAFIA/ TEMATICA

la concursul pentru ocuparea postului de nutritionist

 1. Nutriția omului sănătos și nutriția pe grupe de vârstă

(1) Metabolismul energetic, calculul caloric, macro și micronutrienți;

(2) Necesarul hidric;

(3) Grupele alimentare și distribuirea alimentelor în meniu;

 1. Hâncu, G. Roman, I.A. Vereşiu, Diabetul zaharat, Nutriţia şi Bolile metabolice, Tratat vol. 1, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 2010:
 • Necesarul energetic: pag.332-346;
 • Necesarul nutritiv: p.351-404;
 • Necesarul hidric: p.405-407;

Cristian Serafinceanu, Nutriție clinică umană. Manual pentru studenți și rezidenți, București: Editura Medicală, ediţiile 2012, 2021, pag. 9-26;

Negrişanu G. Tratat de nutriţie. Editura Brumar, Timișoara, 2005, pag. 23-142;

Gherasim A, Niță O, Onofriescu A. Ghid practic de nutriţie şi dietetică Editura ,,Gr.T. Popa”, Iaşi 2017, pag. 36-158.

(4) Nutriția copilului, adolescentului, adultului, vârstnicului;

(5) Nutriția în sarcină și lactație.

Tarcea M, Pitea AM, Călin Crăciun C. et al. – Nutriția în ciclul de viață. Ed. University Press, Tg. Mureş, 2017, ISBN 978-973-169-507-5; pag. 37-56; 61-110 Tarcea T, Crăciun C, Ruța F, Rus V. – Alimentația în colectivități, Ed. University Press, Tg. Mureș, 2017, ISBN ISBN 978-973-169-506-8; pag. 37-42

 1. Nutriția Comunitară

(1) Procesul de îngrijire nutrițională – evaluarea nutrițională;

(2) Metodele de intervenție comunitară prevențională.

Tarcea T, Crăciun C, Ruța F, Rus V. – Alimentația în colectivități, Ed. University Press, Tg. Mureș, 2017, ISBN ISBN 978-973-169-506-8; pag. 5-16, 27-36

Ruța F, Tarcea M. – Bazele Nutriției. Ed. University Press, Tg. Mureș, 2018, ISBN 978-973- 169-533-4; pag. 39-46

III. Nutriția Clinică

(1) Nutriția în bolile metabolice (diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile);

Timar R (ed.). Diabetul zaharat și bolile metabolice. Pentru studenții Facultății de Medicină. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş”, Timișoara, 2018:

 • Terapia medicală nutrițională în diabetul zaharat: pag. 83-86;
 • Terapia medicală nutrițională în dislipidemii: pag 120-125;
 • Terapia medicală nutrițională în hiperuricemii: pag. 136-137;
 • Terapia medicală nutrițională în obezitate: pag. 156-160;
 • Terapia medicală nutrițională în sindromul metabolic: pag. 171-173;
 • Terapia medicală nutrițională în denutriție: pag. 182-184;
 • Terapia medicală nutrițională în hipoglicemiile endogene: 191-192 .

American Diabetes Association. 5. Facilitating Behavior Change and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes – 2022. Diabetes Care 2022; 45 (Suppl. 1): S60-S82.

(2) Nutriția în bolile cardiovasculare (hipertensiunea arterială, boala aterosclerotică, insuficiența cardiacă);

Raymond JL, Morrow K. Krause and Mahan’s food & the nutrition care process / [edited by Janice L. Raymond and Kelly Morrow]. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2020, pag. 670-704.

(3) Nutriția în bolile digestive (boala de reflux gastro-esofagian, gastritele, boala ulceroasă, bolile hepatice, bolile pancreatice, bolile inflamatorii intestinale, sindromul de intestin iritabil);

Raymond JL, Morrow K. Krause and Mahan’s food & the nutrition care process / [edited by Janice L. Raymond and Kelly Morrow]. St. Louis, Missouri: Elsevier; 2020, pag. 525-605.

(4) Nutriția în bolile renale (nefropatiile glomerulare, nefropatiile tubulo-interstițiale cronice, infecțiile tractului urinar, insuficiența renală).

Moța M, Moța E, Bala C, Roman G. Dieta pacientului cu diabet zaharat și boală cronică de rinichi. Editura Medicală Universitară “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, 2018, pag. 29-61.

 1. Reglementarea legislativă a profesiei de dietetician

(1) Legea 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România;

(2) Normele metodologice de aplicare a Legii 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România, din 8.02.2019;

(3) Statutul Colegiului Dieteticienilor din România, din 14.07.2020.

(4) Legea 95/2006 reforma la legea sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare

(5) SR EN 9001/2015

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0724 078 538, la adresa de e-mail: rurs@spitalulmunicipalsacele.ro și pe website: www.spitalulmunicipalsacele.ro , persoană de contact Ec. Piroska Punkosti.

Manager,

Ec. PÎRVAN RODICA

Niciun comentariu

Lăsați un comentariu