+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNT – Concursuri perioada nedeterminata – Laborator Medicina Fizica si Reabilitare – Aprilie 2023

ANUNT – Concursuri perioada nedeterminata – Laborator Medicina Fizica si Reabilitare – Aprilie 2023

A N U N Ț

Spitalul Municipal Săcele, cu sediul în municipiul Săcele, str. Oituz nr. 54, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical Principal Balneofizioterapie S/SSD/PL

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laborator Medicina Fizica si Reabilitare

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical Balneofizioterapie S/SSD/PL

NUMĂRUL POSTURILOR: 3 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laborator Medicina Fizica si Reabilitare

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Kinetoterapeut S

NUMĂRUL POSTURILOR: 4 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laborator Medicina Fizica si Reabilitare

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Asistent Medical Principal balneofizioterapie S/SSD/PL sunt:

– Studii: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat, studii postliceale, diplomă de licență sau echivalent (în funcție de specificul compartimentului), diploma examen grad principal.

– Vechimea în muncă: 5 ani

– Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani

– Membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Asistent Medical balneofizioterapie S/SSD/PL sunt:

– Studii: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat, studii superioare cu diploma de licență sau postliceale (în funcție de tipul postului)

– Vechimea în muncă: minim 6 luni

– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni

– Membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moaselor și Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Kinetoterapeut S sunt:

– Studii: studii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat si studii superioare cu diploma de licență

– Vechimea în muncă: minim 6 luni

– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni

– Membru al Ordinului Fiziokinetoterapeutilor/Kinetoterapeutilor din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil – dupa caz).

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt.ActivităţiData și ora

 

1.Publicarea anunțului28.04.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Săcele, Municipiul Săcele, Str. Oituz nr. 54, județul BrașovPana pe 15.05.2023 ora 14.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs17.05.2023, ora 10.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor17.05.2023, ora 16.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor18.05.2023, ora 10.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor18.05.2023, ora 16.00
7.Susţinerea probei scrise29.05.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise30.05.2023, ora 16.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise31.05.2023, ora 16.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor06.06.2023, ora 16.00
11.Susţinerea probei practice08.06.2023, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice09.06.2023, ora 16.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice12.06.2023, ora 16.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor13.06.2023, ora 16.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului15.06.2023, ora 10.00

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

la concursul pentru ocuparea posturilor de KINETOTERAPEUT

Tematică:

 1. Evaluarea funcției articulare – bilanț articular.
 2. Evaluarea funcției articulare – bilanț muscular.
 3. Evaluarea posturii și alinierii corpului.
 4. Evaluarea aliniamentului coloanei vertebrale şi a membrelor;
 5. Evaluarea mersului şi a prehensiunii;
 6. Tehnici de kinetoterapie (posturare, mobilizare pasivă, activă, activă cu rezistenţă, contracţie izometrică, izotonică, relaxare, tehnici de facilitare);
 7. Tehnici de facilitare neuromusculară proprioceptivă.
 8. Metode în kinetologie: Kobath, Williams, Bobath, Kabat scripetoterapie, elongaţii vertebrale;
 9. Kinetoterapia în deviaţiile coloanei vertebrale – obiective, metodologie;
 10. Reeducarea funcţională în discopatii lombare şi cervicale;
 11. Reeducarea funcţională a coloanei vertebrale operate – obiective, metodologie;
 12. Reeducarea sechelelor algofunctionale posttraumatice genunchi, umăr, cot, mână, picior – obiective, metodologie
 13. Reeducarea functională în artroza (coxofemurală, gonartroză) – principii generale de tratament şi programe specifice de recuperare;
 14. Reeducarea functionala a şoldului şi genunchiului operat;
 15. Reeducarea funcţională în periartrită scapulo-humerală;
 16. Sindromul de neuron motor central – aspecte fiziopatologice, forme clinice, diagnostic functional, metodologia tratamentului de reeducare funcţională;
 17. Sindromul de neuron motor periferic – aspecte fiziopatologice, forme clinice (pareza de sciatic, cubital, median, radial, facial, plex brahial), diagnostic funcţional, obiective şi metode de reeducare funcţională;

Bibliografie:

 1. Sbenghe Tudor – Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti, 1987.
 2. Sbenghe Tudor – Recuperare medicală a sechelelor post-traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981.
 3. Fizio- kinetoterapia şi recuperarea medicală în afecţiunile aparatului locomotor/ Jaroslav Kiss- Bucureşti: Editura Medicală, 2007.
 4. Adriana Sarah Nica- Recuperare Medicala- Ed. Universitara “Carol Davila” – 2004.
 5. Delia Cinteza – Recuperare Medicala – Termoterapie – Ed. LIBRA VOX – 2003.
 6. Sidenco E. L. – Bilanţul articular şi muscular – Ed. APP Buc. 1999 .
 7. N. Robănescu – Reeducarea neuromotorie – Ed. Med. Buc. 1992.
 8. Legea 95/2006 reforma la legea sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare
 9. SR EN 9001/2015

Tematica si bibliografia

la concursul pentru ocuparea posturilor de asistent medical balneofizioterapie

ELECTROTERAPIE 

 1. Bazele fiziologice ale electroterapiei:
 • Potentialul de repaus si de actiune
 • Stimularea si excitabilitatea
 • Electrotonus
 • Legea excitabilitatii polare
 • Acomodarea
 • Frecventa stimulilor
 • Modificari de excitabilitate
 • Transmiterea si conducerea excitatiei
 • Transmiterea neuromusculara
 1. Galvanoterapia:
 • Proprietatile fizice si actiunile biologice ale curentului galvanic
 • Efectele fiziologice ale curentului galvanic
 • Metodologii de aplicare ale galvanoterapiei
 • Indicatiile si contraindicatiile galvanoterapiei
 1. Terapia prin curenti de joasa frecventa:
 • Clasificare a curentilor de joasa frecventa dupa parametrii fizici si efectele terapeutice
 • Aplicatiile cu scop analgetic ale curentilor de joasa frecventa:curenti diadinamici, TENS, Trabert s. a.; efecte si mod de actiune, modalitati de aplicare, indicatii si  contraindicatii;
 • Stimularea contractiei musculaturii striate normal inervate: mod de actiune, forme de curenti utilizate, metodologie si tehnica de aplicare, indicatii, contraindicatii
 • Stimularea musculaturii striate denervate: forme de curenti utilizati, mod de actiune, electrodiagnostic, metodologia si tehnica de aplicare, indicatii, contraindicatii
 • Electrostimularea musculaturii spastice: principii de actiune, metodologia de aplicare, contraindicatii
 • Riscuri, contraindicatii si masuri generale de precautie la aplicarea curentilor de joasa frecventa
 1. Terapia prin curenti de medie frecventa

–    Actiunile biologice ale  curentilor de medie frecventa

–    Variatiile modulatiilor de frecventa aplicabile in curentii interferentiali;

 • Principalele efecte fiziologice ale curentilor interferentiali
 • Metodologii de aplicare ale curentilor de medie frecventa
 • Indicatii si contraindicatii terapeutice;
 1. Terapia cu inalta frecventa;
 • Clasificare
 • Proprietatile fizice ale curentilor de inalta frecventa
 • Modalitati de aplicare ale undelor scurte
 • Metoda in camp condensator
 • Metoda in camp inductor, tehnica si metodologia terapiei cu unde scurte, dozarea intensitatii campului de unde scurte;
 • Recomandari si reguli de care sa se tina seama in aplicatiile de unde scurte;
 • Indicatiile si contraindicatiile terapiei cu unde scurte;
 • Terapia cu inlta frecventa pulsatila: actiunea si efectele terapeutice, indicatii, avantajele aplicarii
 • Unde decimetrice: actiunea si efectele biologice si fiziologice, tehnica de aplicare, indicatii si contraindicatii
 1. Terapia cu ultrasunete
 • Proprietatile fizice
 • Forme de ultrasunete utilizate in terapie;
 • Actiunea biologica si efectele fiziologice ale ultrasunetelor;
 • Metodologia aplicatiilor cu ultrasunete;
 • Tehnica aplicatiilor cu ultrasunete; terapia combinata, US cu forme de electroterapie de joasa frecventa
 • Indicatiile si contraindicatiile tratamentului cu ultrasunete;
 • Contraindicatii ultrasonoterapie.
 1. Fototerapia; radiatiile infrarosii; radiatiile ultraviolete; radiatia laser de joasa putere
 • Proprietatile fizice in fototerapie
 • Efectele biologice si fiziologice ale lumnii
 • Efectele terapeutice ale fototerapiei, in functie de tipul de radiatie
 • Metodologii de aplicare, mod de actiune, indicatii, contraindicatii in fototerapie;
 1. Terapia prin campuri magnetice de joasa frecventa

–    Actiunile campurilor magnetice; bazele fiziologice si efecte terapeutice

 • Modalitati de aplicare ale campurilor magnetice de joasa frecventa;
 • Reguli care trebuie respectate in aplicarea tratamentelor cu magnetoflux;
 • Indicatiile si contraindicatiile aplicatiilor cu cu magnetoflux

TERMOTERAPIA

 • Homeostazia de termoreglare: definitie, comportamentul termic la expunere de factori termici variati, mecanismele de termoreglare de tip central si periferic, patologia termoreglarii
 • Clasificarea procedurilor de termoterapie
 • Metodologii de aplicare in termoterapie: crioterapie, aplicatii de cataplasme (parafina, namol), termoterapia uscata, cura Kneipp
 • Hidrotermoterapia: proceduri locale, segmentare, generale; aplicatii calde, aplicatii termice alternante contrastante, balneatia externa cu ape minerale (sarate, sulfuroase, carbogazoase, termale, mixte)

Bibliografie

 

 1. Radulescu Andrei – Electroterapie – Editura Medicala Bucuresti 2002;
 2. Sbenghe Tudor- Kinetoterapie profilactica, terapeutica si de recuperare- Editura Medicala Bucuresti- 1987;
 3. Sbenghe Tudor- Recuperarea medicala la domiciliul bolnavului- Editura Medicala Bucuresti 1996;
 4. Ruxandra Ionescu – “Esentialul in Reumatologie” – Ed. Medicala AMALTEIA – 2006;
 5. Adriana Sarah Nica- Recuperare Medicala- Ed. Universitara “Carol Davila” – 2004;
 6. Delia Cinteza – Recuperare Medicala – Termoterapie – Ed. LIBRA VOX – 2003;
 7. Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supravecghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 8. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;
 9. Legea 95/2006 reforma la legea sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare
 10. SR EN 9001/2015

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0724 078 538, la adresa de e-mail: rurs@spitalulmunicipalsacele.ro și pe website: www.spitalulmunicipalsacele.ro , persoană de contact Ec. Piroska Punkosti.

Manager,

Ec. PÎRVAN RODICA

Niciun comentariu

Lăsați un comentariu