+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNT OCUPARE POST CONTRACTUAL PERIOADA DETERMINATA

ANUNT OCUPARE POST CONTRACTUAL PERIOADA DETERMINATA

ANUNT OCUPARE POST CONTRACTUAL PERIOADA DETERMINATA

Spitalul Municipal Sacele, cu sediul în Municipiul Sacele, str. Oituz, nr. 54, județul Brasov, organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, in vederea ocuparii, pe durata determinata, a urmatorului post contractual temporar vacant:

1 post contractual vacant pe perioada determinata de registrator medical la Serviciu Statistica si Registratura Medicala,

Conditii de participare la concurs:

A.Condiţii generale necesare ocuparii postului vacant de natura contractuala in conformitate cu prevederile art. 3 din HGR nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B.Conditii specifice:

 1. nivelul studiilor:diploma de bacalaureat
 2. vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: vechime in activitate minim 6 luni

 Dosarul de inscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului ;
 2. acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice “în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae-model european
 9. declaratie pe propria raspundere ca este/nu este incadrat/incadrata la o alta institutie publica sau privata si nu este in situatie de carantina sau izolare la domiciliu.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În ceea ce priveşte cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele se depun  de luni pana vineri între orele 09.00 -13.00, Centrul de Zi,  Str. George Moroianu, nr. 17, Municipiul Sacele, Judetul Brasov.

Candidatii vor pastra o copie a numarului de inregistrare in vederea identificarii pe site-ul spitalului.

Relatii suplimentare la Tel/fax: 0368404752 sau la Compartimentul RUNOS, nr.telefon : 0724078 538

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

 • 15.03.2022-23.03.2022-depunere dosare concurs
 • 24.03.2022 – selecţie dosare si afişare rezultate selecţie dosare
 • 25.03.2022– depunere contestatii selectie dosare concurs pana la ora 12:00
 • 28.03.2022-solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale selectiei dosare concurs ora 16:00
 • 30.03.2022- proba scrisa: ora 10:00
 • 31.03.2022- pana la ora 16:00 afişare rezultate proba scrisa
 • 01.04.2022- pana la ora 12:00 depunere contestatii proba scrisa
 • 04.04.2022- pana la ora 16:00 solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale  proba scrisa
 • 05.04.2022-  proba practica: ora 10:00 si afisare rezultate proba practica pana la ora 16:00
 • 06.04.2022- pana la ora 12:00 depunere contestatii proba practica
 • 07.04.2022- solutionare si aafisare contestatii proba practica, afisare rezultate finale pana la ora16:00

Concursul consta in 3 etape succesive, si anume:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa- subiecte din tematica afisata
 • Proba practica
 • Probele se sustin in limba romana.
 • Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei practice

TEMATICA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI  VACANT DE DE REGISTRATOR MEDICAL SERVICIUL STATISTICA SI REGISTRATURA MEDICALA

 1. Cunostinte in specialitatea postului
 2. Cunostinte operare  P.C.

B I B L I O G R A F I E CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL SERVICIUL  DE STATISTICA SI REGISTRATURA MEDICALA LA SPITALUL MUNICIPAL SACELE

 1. LEGEA 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare- Titlurile:VII– Spitale
 2. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
 3. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 4. ORDIN nr. 641 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea
 5. ORDIN nr. 1.068/627/2021privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
 6. Ordinului nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificarile si completarile ulterioare

MANAGER

Ec. PIRVAN RODICA

Descarca Anunt!
Niciun comentariu

Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.