+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNȚ – CONCURS 1 POST MEDIC SPECIALIST ANATOMIE PATOLOGICĂ – FEBRUARIE 2024

ANUNȚ – CONCURS 1 POST MEDIC SPECIALIST ANATOMIE PATOLOGICĂ – FEBRUARIE 2024

Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală

la Spitalul Municipal Săcele, județ Brașov

Medic specialist ANATOMIE PATOLOGICA – 1 post

 

În conformitate cu

 • Ordinul 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
 • Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r1), cu modificările și completările ulterioare,
 • Memorandumului cu tema aprobarea sesiunii de organizare concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sanatate si asistenta sociala din cadrul instittutiilor publice locale care au depus cereri eligibile neaprobate pe parcursul anului 2023, aprobat in sedinta Guvernului Romaniei din data de 11.01.2024 si avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania filiala Brasov cu numarul 46/23.01.2024.

Spitalul Municipal Sacele organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea ANATOMIE PATOLOGICA:

 • un post la SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA, normă întreagă cu durata timpului de lucru de 6h/zi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

În vederea înscrierii pentru concurs, candidații vor depune la Spitalul Municipal Săcele, din str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, județ Brașov, compartiment Resurse umane, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la H.G. nr. 1.336/2022;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist pentru medici; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 4. d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin ;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate; documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
 7. g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Documentele de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 10. j) curriculum vitae, model comun european;
 11. k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 12. l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane al unității sanitare în intervalul prevăzut în calendarul de concurs. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0368404404.

Desfăşurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Concursul se susţine în faţa comisiilor de concurs.

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CONDIȚII GENERALE

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc pe baza fişei postului, conform statului de funcţii.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare post specialitatea ANATOMIE PATOLOGICA

PROBA SCRISĂ

1.Leziuni hemodinamice, (edem, hiperemie si congestie, hemoragie, hemostaza si tromboza, embolism, infarct, șoc)

 1. Inflamația – generalități
 2. Inflamația acută
 3. Inflamația cronică granulomatoasă
 4. Procese de vindecare: regenerarea și repararea conjunctivă
 5. Boli ale sistemului imun (lupus eritematos, poliartrita reumatoida, sclerodermie, sindrom Sjogren, sindrom de deficiență comună I și II. Amiloidoza.
 6. Patologia de transplant și SIDA
 7. Tulburări metabolice adaptative (atrofie, hipertrofie, hiperplazie și metaplzie)
 8. Acumulări intracelulare ale tulburarilor de metabolism ( protidic, glucidic, lipidic, pigmenți, substanțe minerale)
 9. Agresiuni celulare reversibile și ireversibile. Necroza și apoptoza.
 10. Boli genetice: Boli asociate cu defecte ale proteinelor structurale: sindrom Marfan, sindrom Ehlers-Danlos. Boli asociate cu defecte în proteine receptor: hipercolesterolemia familială. Boli associate cu defecte enzimatice – boli de stocaj lizozomal: boala Gaucher, boala NiemannPick tip A şi B, boala Tay-Sachs, mucopolizaharidoze, glicogenoze. Boli asociate cu defecte ale proteinelor ce reglează creşterea celulară: neurofibromatoza tip 1 şi 2.
 11. Neoplazii: generalităţi (etiopatogeneză, evenimente genetice, clasificări, gradare, stadializare, markeri tumorali, macroscopie, microscopie, extindere, efecte locale şi sistemice).
 12. Tumori de părți moi: (tumori fibro-histiocitare, tumori ale ţesutului adipos, ale ţesutului muscular neted şi striat, tumori vasculare) tumori cu origine incertă sau neclasificabile (sarcomul sinovial, sarcomul alveolar, sarcomul epitelioid, sarcom cu celule clare, PEC-oame etc.)
 13. Patologie netumorală osoasă.
 14. Patologie tumorală osoasă.
 15. Patologie tumorală cutanată (carcinom bazocelular, carcinom spinocelular, nevi nevocelulari, melanom)
 16. Malformații congenitale cardiace
 17. Cardiopatia ischemică acută şi cronică. Modificările cordului în hipertensiunea arterială sistemică.
 18. Valvulopatii
 19. Reumatismul cardiac acut şi cronic.
 20. Endocardite.
 21. Cardiomiopatii primare (dilatativă, hipertrofică, restrictivă) şi secundare. Miocardite.
 22. Patologia pericardului: lichide patologice pericardice
 23. Ateroscleroza. Modificările morfologice vasculare în hipertensiune.
 24. Vasculite.
 25. Patologia venelor
 26. Patologia căilor respiratorii: rinofaringite, laringite, traheite şi bronşite. Patologie tumorală laringiană.
 27. Atelectazia. Bronhopneumopatia cronică obstructivă.
 28. Infecţii pulmonare: Pneumonia lobară. Bronhopneumonia. Pneumoniile interstiţiale (pneumonia atipică primară). Bronhopneumonia de aspiraţie. Abcesele pulmonare.
 29. Tuberculoza pulmonară: tuberculoza pulmonară primară, tuberculoza pulmonară secundară, tuberculoza pulmonară progresivă.
 30. Pneumonia la bolnavii imunocompromişi.
 31. Boli interstiţiale difuze: pneumoconioze (pneumoconioze la lucrătorii în minele de cărbune, silicoza,berilioza), sarcoidoza, fibroza pulmonară idiopatică.

33.Tumorile bronho-pulmonare: carcinom bronhogenic, sindroame paraneoplazice, carcinom lepidic, tumori neuroendocrine, metastaze pulmonare.

 1. Patologia pleurei: revărsatele pleurale inflamatorii şi acumulări de lichide patologice în cavitatea pleurală. Pneumotorax. Tumori pleurale primare şi secundare.
 2. Patologia tumorală și netumorală a cavitătii bucale, glandelor salivare și faringelui.
 3. Patologia esofagului: anomalii congenitale, esofagite şi tumori.
 4. Gastrite acute şi cronice.
 5. Ulcerul gastro-duodenal.

39 Patologie tumorală gastrică.

 1. Anomalii congenitale ale intestinului subţire şi colonului.
 2. Patologie inflamatorie intestin subţire şi colon (Diverticuloza. Enterocolite infecţioase şi neinfecţioase. Sindroame de malabsorbţie. Boli inflamatorii cronice idiopatice: boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică. Afecţiuni intestinale vasculare.
 3. Patologie tumorală a intestinului subţire şi colonului.
 4. Hepatite acute şi cronice
 5. Ciroze hepatice.
 6. Patologie tumorală hepatică.
 7. Patologia colecistului și căilor biliare extrahepatice.
 8. Patologia pancreasului exocrin: fibroza chistică, pancreatita acută și cronică. Tumori benigne și maligne.
 9. Anomalii congenitale ale aparatului urinar.
 10. Nefropatii glomerulare.
 11. Nefropatii tubulo-interstițiale.
 12. Patologia tumorală renală.
 13. Patologia vezicii urinare și a căilor urinare.
 14. Leucemii acute și cronice.
 15. Patologia netumorală a ganglionilor limfatici: limfadenitele nespecifice acute şi cronice.
 16. Limfoame şi leucemii ale limfocitului B.
 17. Limfoame şi leucemii ale limfocitului T şi NK.
 18. Limfomul Hodgkin.
 19. Patologia mediastinului.
 20. Malformații ale aparatului genital masculin. Orhiepididimite acute și cronice.
 21. Patologia tumorală a testiculului.
 22. Patologia tumorală a prostatei.
 23. Dezvoltarea embriologică şi histologia aparatului genital feminin.
 24. Malformaţiile aparatului genital feminin.
 25. Patologia vulvei și vaginului.
 26. Patologia netumorală și tumorală a cervixului uterin.
 27. Boala inflamatorie pelvină: inflamaţia gonococică, infecţii puerperale, tuberculoza.
 28. Hiperplaziile endometrului.
 29. Tumorile corpului uterin.
 30. Patologia salpingelui și a ligamentului larg.

70.Tumorile ovarului.

 1. Boala trofoblastică gestațională.
 2. Examenul macroscopic și histologia placentei normale.
 3. Anomalii placentare, inflamații și tumori.
 4. Citologia cervico-vaginală.
 5. Patologia netumorală a glandei mamare.
 6. Tumori mamare benigne și maligne.
 7. Patologie tiroidiană netumorală.
 8. Patologie tiroidiană tumorală.
 9. Patologia glandei CSR.
 10. Patologia glandei MSR.
 11. Patologia pancreasului endocrin: modificări morfologice în diabetul zaharat tip I și II. Tumori: insulinom, gastrinom.
 12. Malformațiile SNC.
 13. Bolile vasculare ale SNC.
 14. Inflamațiile SNC și meningelui.
 15. Tumorile SNC și meningelui.
 16. Patologia netumorală a sistemului nervos periferic.
 17. Patologia tumorală a sistemului nervos periferic.
 18. Legislaţia română privind Anatomia Patologică.
 19. Principii de tehnică histopatologică: fixare, includere, coloraţii.

 

II. PROBA PRACTICĂ

PRIMA PROBĂ PRACTICĂ Efectuarea unei necropsii – executare, redactarea protocolului de necropsie şi susţinerea diagnosticului anatomo- patologic sau orientarea a două piese de excizie chirurgicală ce conţin tumori maligne.

A DOUA PROBĂ PRACTICĂ Diagnostic microscopic din tematica dată pentru lucrarea scrisă (cinci preparate netumorale și cinci preparate tumorale).

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Antonescu Dinu M, Pop Diana Mihaela – Elemente de osteologie articulară, Ed. Teora 2000
 2. Arsene Dorel – Neuropatologia, Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc., 2002
 3. Aşchie Mariana – Limfoame maligne nehodgkiniene gastrointestinale, Ed. Muntenia&Leda, 2001
 4. Carp Nicolae, Arsene D., Dănăilă L. – Atlas de patologie chirurgicală a creierului, Ed. Moonfall Press, Buc., 2000
 5. Chira C-tin – Gastroenterologie clinică şi endoscopică, Ed. Art Print, Buc., 1998
 6. Cotran, Kumar, Robbins – Pathologic Basis of Disease, ediţia a 6-a, Saunders W.B., 1999
 7. Curran R.C., J. Crocker – Curran’s Atlas of Histopathology, ed. a 4-a, Ed. Harvey Miller Publishers Oxford University Press, 2000
 8. Florescu Maria, Cernea N., Simionescu C. – Endometrul, Ed. Medicală Buc., 1998
 9. Hălălău F., Ardeleanu C. – Anatomie patologică vol. I, Ed. Medicală, 2002
 10. Rosai Juan – Ackerman’s Surgical Pathology, Ed. Mosby, 1996
 11. Rubin E., Farber J. – Pathology, ed. a 3-a, Lippincott Raven, 1999
 12. Sajin M. – Atlas de citohistologie în patologia colului uterin, Ed. Ex Ponto, C-ţa, 1999
 13. Sajin M. – Anatomie patologică macroscopică, Ed. Cerna, Buc., 2001
 14. Sajin M. – Curs de anatomie patologică, Ed. Cerna, Buc., 1999
 15. Stăniceanu F. – Histopatologie practică, Ed. Cerna, Buc., 1999
 16. Sternberg S.S. – Diagnostic Surgical Pathology, ed. a 3-a, Ed. Lippincott Williams&Wilkins, 1999
 17. Stevens L.J. – Pathology, ed. a 2-a, Mosby, 2000
 18. Stolnicu S., Imre E., Jung J., Postelnicu C. – Compendiu de patologie mamară, Ed. Mureşul, 2000
 19. Zaharia M., Dimitrie Pelinescu Onciul – Afecţiunile genitale cu virusul papiloma uman, Ed. Diasfera 2002

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

29.01.2024-09.02.2024 ora 1500 termen limitădepunere dosare pentru înscriere la concurs
12.02.2024ora 15selecţia dosarelor pentru înscriere (A) pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
13.02.2024ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului verificării dosarelor
14.02.2024ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (la proba D)
23.02.2024ora 10proba scrisă (proba B)
23.02.2024ora 15corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă, cu punctajul obținut
26.02.2024ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei scrise
27.02.2024ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba B)
28.02.2024ora 10proba practică (proba C)
28.02.2024ora 15afișarea rezultatului probei practice, cu punctajul obținut
29.02.2024ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei practice
01.03.2024ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba C)

Notă: rezultatele probelor de concurs și rezultatele finale vor avea menţiunea “admis” sau “respins”.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba practică. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D).

Concursul se va desfășura la Spitalul Municipal Săcele, str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, jud. Brașov.

Orice alta informatie si modificare a calendarului de concurs sau a locului desfasurarii probelor acestuia, se vor comunica in timp util candidatilor inscrisi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la telefon 0724 078 538 în intervalul orar 9-15, prin e-mail rurs@spitalulmunicipalsacele.ro sau pe website-ul spitalului www.spitalulmunicipalsacele.ro.

Manager,                                             Compartiment Resurse Umane,

Ec. Rodica PÎRVAN                                       Ec. Roxana BÎRSAN

Niciun comentariu

Lăsați un comentariu