+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNȚ – CONCURS 2 POSTURI MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE URGENȚĂ – FEBRUARIE 2024

ANUNȚ – CONCURS 2 POSTURI MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE URGENȚĂ – FEBRUARIE 2024

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală

la Spitalul Municipal Săcele, județ Brașov

Medic specialist MEDICINĂ DE URGENȚĂ – 2 posturi

 

În conformitate cu

 • Ordinul 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
 • Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r1), cu modificările și completările ulterioare,
 • Memorandumului cu tema aprobarea sesiunii de organizare concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sanatate si asistenta sociala din cadrul instittutiilor publice locale care au depus cereri eligibile neaprobate pe parcursul anului 2023, aprobat in sedinta Guvernului Romaniei din data de 11.01.2024 si avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania filiala Brasov cu numarul 46/23.01.2024.

Spitalul Municipal Săcele organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de medic specialist Medicină de urgență la Camera de Gardă, normă întreagă cu durata timpului de lucru de 7h/zi, ture 12/24; 12/48, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

În vederea înscrierii pentru concurs, candidatul va depune la Spitalul Municipal Săcele, din str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, județ Brașov, compartiment Resurse umane, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la H.G. nr. 1.336/2022;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist pentru medici; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 4. d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin ;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate; documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
 7. g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Documentele de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 10. j) curriculum vitae, model comun european;
 11. k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 12. l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane al unității sanitare în intervalul prevăzut în calendarul de concurs. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0724 078 538.

Desfăşurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Concursul se susţine în faţa comisiilor de concurs.

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc pe baza fişei postului, conform statului de funcţii.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare de post specialitatea MEDICINĂ DE URGENȚĂ

PROBA SCRISĂ

ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ

 1. Fiziopatologia durerii. (37)
 2. Anestezice locale. (38)
 3. Analgetice majore (morfinice). (38)
 4. Analgetice non morfinice. (38,39)
 5. Anestezicele volatile. (37,40)
 6. Substanţe sedative, hipnotice, psihotrope. (1,23)
 7. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, fiziologie). Farmacologia drogurilor cu acţiune vegetativă (colinergice, parasimpatolitice, catecolamine, simpatolitice). (23,25,27)
 8. Substanţe cu acţiune miorelaxantă. (23,24,25,30)
 9. Tehnici de anestezie loco-regională. (30)
 10. Tehnici de anestezie generală. (30)
 11. Tehnici de analgezie . (30)
 12. Analgezie-sedare în condiţii prespitaliceşti. (7,10,12,58)
 13. Menţinerea libertăţii căilor respiratorii; masca laringiană, intubaţia traheală, traheostomia. (1,2,18,24)
 14. Grupele sanguine. Transfuzia de sânge şi fracţiuni; autotransfuzia. (23,25,27,28,29,30)
 15. Accidente şi incidente ale transfuziei sanguine. (4,23,25,27,28,29,30)
 16. Fiziopatologia generală a stării de şoc. (6,58,60)
 17. Şocul hipovolemic. (6,22,33,37,58,60)
 18. Şocul cardiogen. (11,22,29,58,60)
 19. Infecţie. Sepsis. Şoc septic. (4,22,33,60)
 20. Soluţii înlocuitoare de volum sanguin. (6)
 21. Droguri cu acţiune cardiotonică şi vasoactivă utilizate în stările de şoc. (15,19,60)
 22. Oprirea cardio-circulatorie. Măsuri de resuscitare. (ACLS, ATLS, PALS, Neo-natal ALS) (1,13,58)
 23. Insuficientă respiratorie acută şi cronică. (25,28,29,30)
 24. Injuria pulmonară acută (ALI). Sindromul de detresa respiratorie acută (ARDS). (28,30,58)
 25. Tehnici de suport ventilator artificial. (35,30)
 26. Stările de comă (metabolice, traumatice, infecţioase, vasculare-anoxice, toxice exogene). (24,31)
 27. Moartea cerebrală (aspecte medicale şi legale). (1,19,20,24,29,31)
 28. Evaluarea primară a unui bolnav critic în afara spitalului. (7,18)
 29. Supravegherea şi monitorizarea unui bolnav în condiţii prespitaliceşti şi în timpul transportului. (7,8,10,11)
 30. Particularităţi ale transportului aerian la bolnavii critici. (1,33,34)

CARDIOLOGIE ŞI PATOLOGIE VASCULARĂ

31.Durerea toracică. Criza anginoasă. (19,33,5,2,7)

 1. Tulburări paroxistice de ritm cardiac şi de conducere. (1,4,5,11,19,22,27,28,29)
 2. Sincopa şi lipotimia. (1,3,4,5,7,8,11,15,19,22,25,27,28,31,58)
 3. Infarctul acut de miocard. (1,2,3,4,5,8,11,15,19,22,23,24,25,26,27,28,33,34)
 4. Edemul pulmonar acut cardiogen. (1,2,3,4,5,8,15,24,25,27,29,33,34)
 5. Pericarditele. Tamponada cardiacă. (1,2,3,4,5,6,7,8,11,18,22,24,25,26,27,28,29,33)
 6. Endocardita acută. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,33,34,54)
 7. Criza hipertensivă. (1,2,3,4,5,8,11,25,27,28,29,33,34)
 8. Disecţia acută de aortă. (5,6,7,8,11)
 9. Ischemia acută a membrelor inferioare. (5,8,14,56)
 10. Boala tromboembolică. (1,2,3,4,5,8,19,24,25,26,27,28,29,33,34)
 11. Accidentele legate de tratamentul anticoagulant. (1,2,3,4,5,8,20,26,27,28,29,33,34)
 12. Urgenţe la bolnavii purtători de proteze valvulare. (8,29,33,34)
 13. Tromboliza: indicaţii,contraindicaţii, tehnică. (1,3,4,5,8,11,19,24,25,26,27,28,29,33,34)

PNEUMOLOGIE

 1. Dispneea. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,58,60)
 2. Cianoza. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,58)
 3. Hemoptizia. (1,2,3,4,5,25,27,28,29)
 4. Criză de astm. Starea de rău astmatic. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,60)
 5. Insuficientă respiratorie acută la bolnavul cu insuficientă respiratorie cronică. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29,58,60)
 6. Pneumopatii infecţioase . (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29)
 7. Pleurezii. (1,2,3,4,5,25,26,27,28,29)
 8. Pneumotoraxul. (1,2,3,4,5,6,25,26,27,28,29)
 9. Pneumonia de aspiraţie. (1,2,3,4,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34)

PATOLOGIE ABDOMINALĂ

 1. Durerea abdominală. (1,2,3,4,5,6,25,26,27,28,29,41,56)
 2. Icterul. (1,2,3,4,5,6,25,26,27,28,29,42,56)
 3. Apendicită acută. (1,6,42,56)
 4. Peritonitele acute generalizate. (1,4,5,56)
 5. Pancreatita acută. (1,2,4,5,6,25,26,27,28,29,15,56)
 6. Colecistita acută. (1,4,6,58)
 7. Ocluzia intestinală (1,4,6,43,56)
 8. Complicaţii ale bolii ulceroase gastroduodenale. (1,4,6,43)
 9. Hernia strangulată. (1,4,6,43,56)
 10. Ischemia intestinală acută. (1,4,6,33,43)
 11. Insuficienţa hepatică acută fulminantă. (1,4,6,10,36,43)
 12. Hemoragia digestivă. (1,2,3,4,5,6,11,25,26,27,28,29,33,34,56)
 13. Diareea acută. (1,4,5,7,12,13,15,25,26,29,32)
 14. Urgenţe proctologice. (4,6)

NEUROLOGIE

 1. Cefaleea. (1,4,5,25,28,44)
 2. Algiile faciale. (24,25,27,28,29,33)
 3. Sindromul meningeal. (1,4,5,7,15,31,33,34)
 4. Hipertensiunea intracraniană. (1,4,25,26,27,28,29)
 5. Crizele convulsive. Epilepsia. (1,4,25,26,27,28,29,31)
 6. Paralizii extensive. (1,4,25,26,27,28,29,31)
 7. Hemoragia cerebro-meningee. (1,4,25,26,27,28,29,31)
 8. Accidentele vasculare ischemice. (1,4,25,26,27,28,29,31)
 9. Sciatalgia. (1,4,25,26,27,28,29,31)
 10. Compresia medulară. (1,4,25,26,27,28,29,31)

URGENŢE METABOLICE

 1. Dezechilibre acido-bazice. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33)
 2. Tulburări hidroelectrolitice. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33)
 3. Hipoglicemia. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33)
 4. Acido-cetoza diabetică. (1,2,3,4,5,13,26,27,28,29,32,33)
 5. Coma hiperosmolară. (1,2,3,4,5,13,26,27,28,29,32,33)
 6. Insuficienţa suprarenaliană acută. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33,45)
 7. Tireotoxicoza. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33,45)
 8. Coma mixedematoasă. (1,2,3,4,5,13,25,26,27,28,29,32,33,45)
 9. Tetania. Spasmofilia. (1,2,3,4,5,13,26,26,27,28,29,32,33,45)

PSIHIATRIE (1,4,25,27,28,29,30,46)

 1. Agitaţia . Anxietatea.Evaluarea şi atitudinea faţă de pacientul violent.
 2. Depresia.
 3. Tentativa de suicid.
 4. Isteria.
 5. Tulburări psihiatrice de origine organică.

OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE (1,6,7,25,27,28,29,30,33,47,48)

 1. Naşterea la domiciliu inopinată.
 2. Sarcina extrauterină.
 3. Sângerarea uterină în primul trimestru de sarcină.
 4. Sângerarea uterină în ultimul trimestru de sarcină.
 5. Hipertensiunea arterială şi sarcină. Eclampsia.
 6. Febra post-partum.
 7. Infecţii genitale.
 8. Metroragiile.
 9. Violul şi abuzurile sexuale.
 10. Apendicită acută în timpul sarcinii.

TRAUMATOLOGIE (1,4,6,9,13,18,22,23,24,26,27,28,29,30,33,34,35,56)

 1. Conduita prespitalicească în faţa unui politraumatizat (evaluare primară şi resuscitare).
 2. Preluarea unui politraumatizat la spital; Evaluarea secundară.
 3. Sindroame de compresie traumatică.
 4. Traumatisme cranio-cerebrale.
 5. Traumatisme rahidiene.
 6. Traumatisme toracice.

108.Traumatisme abdominale.

 1. Traumatisme ale căilor urinare.
 2. Hematoame retroperitoneale.
 3. Traumatisme ale membrelor.
 4. Secţiuni traumatice ale membrelor.
 5. Traumatisme maxilofaciale.
 6. Traumatisme la femeia gravidă.
 7. Politraumatisme, suportul avansat pentru traumatologie; preluarea unui politraumatizat la spital (evaluarea primară, secundară, resuscitare şi investigaţii)

TOXICOLOGIE (1,4,10,16,22,26,29,36,15)

 1. Terapia de urgenţă a unei intoxicaţii.
 2. Intoxicaţia cu psihotrope (benzodiazepine, barbiturice, neuroleptice).
 3. Intoxicaţia cu antidepresoare triciclice.
 4. Intoxicaţia cu opiacee.
 5. Intoxicaţia cu teofilină.
 6. Intoxicaţia cu beta blocante.
 7. Intoxicaţia cu analgetice non morfinice.
 8. Intoxicaţia cu digitalice.
 9. Intoxicaţia cu pesticide.
 10. Intoxicaţia cu ciuperci.
 11. Intoxicaţia cu monoxid de carbon şi alte gaze hipoxemiante.
 12. Toxicomania: supradozare; dependenţa; sevrajul.
 13. Intoxicaţia cu alcool.
 14. Înţepăturile de himenoptere.
 15. Muşcăturile de şerpi şi alte animale.
 16. Ingestia de substanţe caustice, hidrocarburi şi solvenţi organici.

URGENŢE INFECŢIOASE (1,4,11,12,21,25,27,28,29,32,33,34,49,15,56)

 1. Orientare diagnostică în faţa unui sindrom febril.
 2. Gripă.
 3. Tetanos.
 4. Botulism.
 5. Turbare.
 6. Gangrena gazoasă.
 7. Encefalita virală.
 8. Meningita bacteriană.
 9. Injecţia cu salmonele (febra tifoidă şi paratifoida).
 10. Urgenţe la bolnavii cu SIDA.
 11. Injecţiile părţilor moi.

UROLOGIE (4,5,6,11,15,7,50,58)

 1. Colica nefretică.
 2. Retenţia acută de urină.
 3. Hematuria.
 4. Priapismul.
 5. Insuficienţa renală acută.
 6. Pielonefrita acută.
 7. Prostatita acută. Uretrita acută.
 8. Torsiunea de testicul.
 9. Urgenţe la bolnavul cu insuficienţa renală dializat cronic.

HEMATOLOGIE (1,3,4,5,15,51)

 1. Sindroame hemoragice.
 2. Tratamentul de urgenţă al hemofilicului.
 3. Methemoglobinemii dobândite.

OFTALMOLOGIE (1,4,26,29,34,35)

 1. Durerea oculară.
 2. Glaucomul acut.

157.Tulburări acute ale vederii.

 1. Traumatisme şi arsuri oculare.

O.R.L. (1,3,4,12,21,22,27,29,30)

 1. Corp străin laringo-traheo-bronşic
 2. Vertijul.
 3. Surditatea de apariţie brutală.
 4. Dispneea laringiană.
 5. Epistaxis.
 6. Angina.
 7. Sinuzite acute.
 8. Otite acute.

DERMATOLOGIE (2,3,12,14,15,27,29)

 1. Erupţie febrilă.
 2. Urticarie şi edem Quincke.
 3. Leziuni cutanate buloase.
 4. Sindromul Lyell.
 5. Necroza cutanată.
 6. Celulite infecţioase .

PEDIATRIE (1,4,13,14,16,52,20,27,29,32)

 1. Resuscitarea nou-născutului şi copilului.
 2. Durerea abdominală la copil.
 3. Criză de astm la copil.
 4. Corp străin traheo-bronşic la copil.
 5. Dispneea sugarului.
 6. Convulsiile la copil.
 7. Deshidratarea sugarului.
 8. Diareea acută la copil.
 9. Vărsăturile la copil.
 10. Moartea subită a sugarului
 11. Meningita acută la copil.

GERIATRIE (53,2,3,5,15,21,27,29,30,34)

 1. Febra la vârstnic.
 2. Deshidratarea la vârstnic.
 3. Anemia vârstnicului.
 4. Confuzia mentală şi depresia vârstnicului.

AFECŢIUNI DATORATE MEDIULUI (1,4,11,22,23,25,27,28,29,56,59)

 1. Arsurile.Degerăturile.
 2. Accidente prin electrocutare.
 3. Accidente de submersie.
 4. Accidente prin spânzurare.
 5. Hipotermii accidentale.
 6. Hipertemii accidentale .

MEDICINA ÎN SITUAŢII DE CATASTROFĂ (1,4,6,18,19,22,27,28,29,17)

 1. Leziuni prin gaze de luptă.
 2. Leziuni prin arme de foc.
 3. Leziuni în caz de cutremur.
 4. Accidente nucleare.

ASPECTE ADMINISTRATIVE ÎN MEDICINA DE URGENŢĂ (4,27,29,17)

 1. Medicina de urgenţă academică (învăţământ, cercetare).
 2. Etica profesională (relaţia cu pacientul, relaţia cu ceilalţi doctori).
 3. Aspectele medico-legale (legile, responsabilitatea, consimţământul).
 4. Organizarea serviciilor de medicina de urgenţă (sisteme de comunicare, vehicule de transport, protocoale medicale, administrarea sistemului de urgenţă).

202 .Accidentele colective şi catastrofe: aspecte tactice şi logistice.

 

PROBA PRACTICĂ

 1. Protezarea căilor aeriene

– Cricotirotomia – Cunoaşterea tehnicii şi aplicarea practică pe manechin cadavru;

– Manevra Heimlich – Cunoaşterea tehnicii şi aplicarea practică;

– Intubarea

– Obturatorul esofagian – Tehnică, indicaţii, complicaţii şi aplicarea practică pe manechin/pacient

– Nasotraheala – Tehnică, indicaţii, contraindicaţii,complicaţii , avantaje, dezavantaje şi aplicarea practică pe manechin/pacient;

– Orotraheala – Tehnică, indicaţii, contraindicaţii,complicaţii , avantaje, dezavantaje şi aplicarea practică pe manechin/pacient;

– Inducţia anestezică – Tehnică, indicaţii, contraindicaţii,complicaţii , avantaje, dezavantaje şi aplicarea practică pe manechin/pacient;

– Fibro optica – Tehnică, indicaţii, contraindicaţii,complicaţii , avantaje, dezavantaje şi aplicarea practică pe manechin/pacient;

– Ventilaţia mecanică – Tipuri (balon mască, balon tub endotraheal, balon tub traheostomie, ventilator mecanic pulmomat pe bază de presiune, ventilator mecanic pe bază de volum).

– Ventilaţia transtraheală percutanată;

– Adjutanţii căilor aeriene.

 1. Anestezia:

– Locală;

– Regionala, intravenoasă;

– Generală de scurtă durată;

– Blocajul de nerv periferic;

 1. Proceduri de diagnostic:

– Puncţia lombară;

– Introducerea sondei nazogastrice;

– Pericardiocenteza;

– Lavajul

– Anuoscopia;

– Toracocenteza;

– Tonometria;

– Interpretarea electrocardiogramei;

– Interpretarea unei radiografii pulmonare, cervicale, abdominale cu contrast, de coloană, de membre, craniene, pelviene.

 1. Genital urinar:

– Cateterizarea vezicii urinare:

– Cateterul Foley, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii;

– Puncţia suprapubiană – Practică pe cadavru sau pacient.

– Naşterea:

– Naşterea dificilă – sub supravegherea specialiştilor

– Naşterea normală – sub supravegherea specialiştilor

– Cezariana postmortem/în timpul resuscitării – Tehnică, indicaţii, contraindicaţii,complicaţii .

 1. Cap şi gât:

– Controlul epistaxisului:

– Tamponament anterior;

– Tamponament posterior;

– Cauterizare – tehnică, indicaţii, contraindicaţii,complicaţii.

– Laringoscopia – tehnică, indicaţiile, contraindicaţiile, complicaţiile, etc.

– Endoscopia nazofaringiană – sub supraveghere: indicaţii contraindicaţii, complicaţii, etc.

 1. Tehnici hemodinamice:

– Inserţia cateterelor arteriale tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii etc.

 1. Proceduri legate de vase:

– Accesul venos central – tehnici, indicaţii contraindicaţii, complicaţii, etc.:

– Femural;

– Jugular;

– Subclavicular;

– Ombilical;

– Prepararea de venă;

-Linia intraosoasă.

– Pantalonul antişoc, aplicare şi scoatere tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii, etc.;

– Introducerea cateterului de aortă şi pulmonară – tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii, etc.

 1. Ortopedie:

– Imobilizarea fracturilor şi luxaţiilor;

– Reducerea fracturilor şi luxaţiilor;

– Coloana:

– Tehnici de tracţiune cervicală;

– Tehnici de imobilizare:

– Tehnici de punere a splinturilor.

9.Torace:

– Pacingul cardiac:

– Cutanat – tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii, etc.;

– Transvenos tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii, etc.;

– Defibrilarea – Cardioversia – defibrilarea automată/automatizată (defibrilarea, cardioversia pe manechin);

– Electrocardiografia;

– Pericardiotomia tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii, etc.şi aplicarea practică la cadavru;

– Toracotomia – tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii, etc.;

– Toracotomia de urgenţă – tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii, etc.şi aplicarea practică pe cadavru

– Pleurostomia

10.Alte tehnici:

– Monitorizarea End-tidal CO2;

– Monitorizarea invazivă;

– Lavajul gastric;

– Incizia-drenajul;

– Inserţia tubului intestinal;

– Pulsoximetria;

– Sutura plăgilor, tehnica;

– Trepanaţia – tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii, etc.şi aplicarea pe cadavru;

– Măsurarea fluxului maxim expirator;

– Tromboza hemoroidală – tehnică, indicaţii, contraindicaţii, complicaţii, etc.şi aplicarea pe cadavru, în sală sau pe pacient;

– Îndepărtarea corpilor străini din căile respiratorii sau globul ocular – cunoaşterea tehnicii;

– Sedarea pacientului conştient;

– Descarcerarea pacientului blocat cunoaşterea materialelor, a tehnicii, indicaţiile contraindicaţiile, complicaţiile, etc.

 1. Conduita în caz de pacienţi multipli.
 2. Precauţii universale.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Sepulveda S, Sauvageon X. & colab. (sub red.) – Ghid practic de medicină de Urgenţă Prespitalicească, Ed. Libra, Buc., 1995
 2. Schafller Arne, Jorg Braun (sub red.) – Ghid Clinic – Explorări, Diagnostic, Terapie, Urgenţe, Ed. Med., Buc., 1995
 3. Aubert Fr., Guittard Ph. – Esenţial Medical de Buzunar, Ed. Libra 2002
 4. Beuran M. (sub red.) – Colecţia Medicului Rezident :

– Ghidul Medicului de Gardă
– Ghid de Urgenţe Pediatrice
– Ghid de Urgenţe în Chirurgia Generală
– Ghid de Urgenţe în ORL, Oftalmologie, Chirurgie Cervico-Oro-Maxilo-Facială
– Ghid de Urgenţe în Ginecologie-Obstetrică
– Ghid de Urgenţe Medico-Judiciare
– Ghid de Urgenţe în Medicină Internă
– Ghid de Urgenţe în Psihiatrie
– Ghid de Manevre Medicale şi Colaborarea Medic – Asistentă

 1. Gherasim L. (sub red) – Medicina Internă , vol.I, 2001, Ed. Medicală, vol.II, 1996, vol III, 1998, vol. IV, 2002
 2. Proca E. (sub red.) – Tratat de Patologie Chirurgicală, vol.I-IV, Ed.Med., Buc.
 3. Griffith – Consult medical în 5 minute
 4. Braunwald F. – Cardiologie, 2000
 5. Angelescu N. – Propedeutica Medico-Chirurgicală
 6. Voicu V. – Toxicologie, 1999
 7. Ursea N. – Urgenţe Medicale
 8. Voiculescu M. – Boli Infecţioase
 9. Biza A. şi colab. – Urgenţe Majore în Pediatrie , ed. II,2002
 10. Ciofu E., Ciofu C. – Esenţial în Pediatrie, 1998
 11. 15. Harrison – Principii de Medicină Internă
 12. Ulmeanu C., Orăşeanu D. – Toxicologie pediatrică
 13. Mănăstireanu Dan – Medicina de Urgenţă (Catastrofe şi Dezastre), vol. I,II,III,IV,V
 14. Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians, 1998
 15. Advanced Cardia Life Support. Course for Physicians, 1998
 16. Pediatric Advanced Life Suport. Course for Physicians, 1998
 17. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2002
 18. Civetta M., Tylor Robert, Kirby Robert – Critical Care, 1997
 19. Kirby, Gravenstein – Clinical Anesthesia Practice
 20. Resuscitatione – 2000, 2001
 21. Mengert T., Eisenberg M.S., Copass M.K.- Emergency Medical Therapy, 1996
 22. Roberts J.R., Hedges J.R. – Clinical Procedures in Emergency Medicine, 7th ed.
 23. Tintinalli J.F., Ruiz F., Krome R. – Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide
 24. Rosen & Barkin – Principles of Emergency Medicine
 25. Schwartz R. – Emergency Medicine
 26. Shoemaker – Principles of Anesthesia and Intensive Car
 27. Adams – Principals of Neurology
 28. Pearls – Pediatric Emergency Medicine
 29. Tintinalli J., Kelen G., Stapezynski St. – Emergency A Comprehensive Study Guide, 5th ed., 2000
 30. Rosen, Barkin, Ling, Markovchik, Marx, Newton – Emergency Medicine , Concepts and Medical Practice, Ed. Mosby, 4th ed.
 31. Mattox, Feliciano, Moore – Trauma, Ed. Mc. Graw, 4th ed.
 32. Goldfrank’s Toxicologie Emergencies – Ed. Mc. Graw, 7th ed.
 33. Acalovschi Iurie – Anestezie Clinică, Ed. Clusium, 2001
 34. Morgen G. E. – Clinical Anesthesiology, 2-nd Edition
 35. Marino P.L. – The Intensive Care, Unite Book, 2-nd Edition
 36. Miller R. – Anesthesia , Ed. Churchill
 37. Angelescu N.(sub red.) – Tratat de Patologie Chirurgicală, vol. I,II, Ed Medicală, 2001
 38. Schwartz S. – Principles of Surgery, 1999
 39. Grigorescu M., Pascu O. – Tratatat de Gastroenterologie Clinică, vol.I-II, Ed. Tehnică,1996,
 40. Popa C. – Neurologie, Ed. Medicală, 1997
 41. Coculescu M. – Endocrinologia Clinică
 42. Ionescu G. – Psihiatrie Clinică, 1998
 43. Ancăr V. – Obstetrică, Ed. Naţional
 44. Nanu -Crişan – Obstetrică-Ginecologie
 45. Chiotan M. – Boli Infecţioase, Ed. Naţional, 1998
 46. Ciocâlteu A. – Nefrologie Clinică, Ed. All, 2000
 47. Mut -Popescu Delia – Hematologie, Ed. Medicală, 1998
 48. Ciofu E. – Tratat de Pediatrie, Ed. Medicală, 2001
 49. The Merck Manual – Ed. Merck & comp.,2000
 50. Braunwald F. – Heart Disease, 7th Ed.
 51. Achalovschi I. – Manopere şi Tehnici în Terapia Intensivă, 1987
 52. Calogherea C. – Chirurgia de Urgenţă, Ed. Artab, Tm.,1993
 53. Prişcu Al. – Urgenţe Chirurgicale
 54. Cardan, Cristea ,Chioreanu – Medicina Intensivă, vol. I-III,
 55. Ionescu-Puişor C. – Urgenţa Medicală în Accidentele Grave, 1995
 56. Cristea I., Ciobanu M. – Noul Ghid de Anestezie-terapie Intensivă, 1992
 57. Rotaru L. şi colab. – Principii Practice şi Tehnici de Bază în Medicina de Urgenţă,2002

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

29.01.2024-09.02.2024 ora 1500 termen limitădepunere dosare pentru înscriere la concurs
12.02.2024ora 15selecţia dosarelor pentru înscriere (A) pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
13.02.2024ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului verificării dosarelor
14.02.2024ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (la proba D)
19.02.2024ora 10proba scrisă (proba B)
19.02.2024ora 15corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă, cu punctajul obținut
20.02.2024ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei scrise
21.02.2024ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba B)
22.02.2024ora 10proba practică (proba C)
22.02.2024ora 15afișarea rezultatului probei practice, cu punctajul obținut
23.02.2024ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei practice
26.02.2024ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba C)

 

Notă: rezultatele probelor de concurs și rezultatele finale vor avea menţiunea “admis” sau “respins”.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba practică. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D).

Concursul se va desfășura la Spitalul Municipal Săcele, str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, jud. Brașov.

Orice alta informatie si modificare a calendarului de concurs sau a locului desfasurarii probelor acestuia, se vor comunica in timp util candidatilor inscrisi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la telefon 0724 078 538 în intervalul orar 9-15, prin e-mail rurs@spitalulmunicipalsacele.ro sau pe website-ul spitalului www.spitalulmunicipalsacele.ro.

Manager,                                             Compartiment Resurse Umane,

Ec. Rodica PÎRVAN                                       Ec. Roxana BIRSAN

Niciun comentariu

Lăsați un comentariu