+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNȚ – CONCURS 1 POST MEDIC SPECIALIST NEUROLOGIE – FEBRUARIE 2024

ANUNȚ – CONCURS 1 POST MEDIC SPECIALIST NEUROLOGIE – FEBRUARIE 2024

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală

la Spitalul Municipal Sacele, județ Brașov

Medic specialist NEUROLOGIE – 1 post

 

În conformitate cu:

 • Ordinul 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,
 • Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r1), cu modificările și completările ulterioare,
 • Memorandumului cu tema aprobarea sesiunii de organizare concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sanatate si asistenta sociala din cadrul instittutiilor publice locale care au depus cereri eligibile neaprobate pe parcursul anului 2023, aprobat in sedinta Guvernului Romaniei din data de 11.01.2024 si avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania filiala Brasov cu numarul 46/23.01.2024.

Spitalul Muniocipal Sacele  organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant:

 • medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Spitalizare de zi specialități medicale, normă întreagă cu durata timpului de lucru de 7h/zi, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

În vederea înscrierii pentru concurs, candidații vor depune la Spitalul Municipal Săcele, din str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, județ Brașov, compartiment Resurse umane, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2 la H.G. nr. 1.336/2022;
 2. b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist pentru medici; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 4. d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa 3 la ordin ;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; acest document este valabil 3 luni şi se depune la dosar în termen de valabilitate; documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
 7. g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Documentele de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 10. j) curriculum vitae, model comun european;
 11. k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
 12. l) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; copia se va prezenta însoţită de documentul original, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane al unității sanitare în intervalul prevăzut în calendarul de concurs. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0368404404.

Desfăşurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaţilor şi data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Concursul se susţine în faţa comisiilor de concurs.

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CONDIȚII GENERALE

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc pe baza fişei postului, conform statului de funcţii.

 

TEMATICA pentru concursul de ocupare de post specialitatea NEUROLOGIE

PROBA SCRISĂ

 1. Elemente de neurobiologie în afecţiunile nevraxiale (7)
 2. Semiologia sensibilităţii: (4)

– Organizarea sensibilităţii corpului – somesterzia

– Semiologia analitică a sensibilităţii.

– Sindroamele senzitive

 1. Semiologia motilităţii şi a reflexelor: (4)

– Organizarea generală a sistemelor care controlează mişcarea

– Semiologia unităţii motorii

– Sindromul piramidal

– Semiologia extrapiramidală

– Semiologia cerebeloasă

– Semiologia reflexelor

– Miocloniile

 1. Semiologia nervilor cranieni (1,2)

– nervul olfactiv (I)

– nervul optic (II) şi căile vizuale

– motilitatea oculară (III, IV, VI)

– nervul trigemen (V)

– nervul facial (VI)

– nervul vestibular şi cohlear (VIII)

– nervul glosofaringian (IX)

– nervul pneumogastric (X)

– nervul spinal (XI)

– nervul mare hipoglos (XII)

 1. Semiologia funcţiilor vegetative: (4)

– sistemul nervos autonom

– sindroamele hipotalamo-hipofizare

 1. Conştiinţa (1,4)

– tulburări de somn şi veghe

– stările comatoase

– mutismul achinetic şi sindromul de deaferentare

– confuzia, etc.

 1. Funcţiile nervoase superioare (1,4)

– somatognozia

– apraxiile

– agnoziile

– dominanta cerebrală. Afazia

– memoria

 1. Epilepsia (1,2,3,8)

– clinică

– etiologie

– fiziopatologie

– tratament

 1. Algiile craniene şi faciale (1,2,3)

– dispozitivul de sensibilitate al feţei şi craniului

– nevralgia de trigemen

– migrenă şi algiile vasculare ale feţei

– algiile craniene şi faciale simptomatice

– cefaleea

 1. Patologia nervilor periferici (1,2,3)

– principalele tipuri anatomo-clinice de neuropatii periferice

– leziunile rădăcinilor, plexurilor şi nervilor periferici

– polineuropatiile

– multinevritele

– poliradiculonevritele

 1. Compresiunile lente ale măduvei şi mielopatiile vasculare (1,2,3)
 2. Siringomielia şi malformaţiile atlanto-occipitale (1,2,3)
 3. Scleroza în plăci şi alte afecţiuni demielinizante (1,2,3)
 4. Amiotrofiile spinale progresive. Boala neuronului motor (1,2,3)
 5. Boala Parkinson şi sindroamele parkinsoniene (1,2,3)
 6. Bolile ereditare şi degenerative (1,2,3)
 7. Sindroamele neurocutanate şi alte tulburări de dezvoltare ale sistemului nervos central. Facomatozele (1,2,3)
 8. Bolile vasculare cerebrale: (1,2,3)

– anatomia şi fiziologia circulaţiei cerebrale

– malformaţiile vasculare cerebrale

– complicaţiile cerebrale ale hipertensiunii arteriale

– ischemia cerebrală

– hemoragia cerebrală

– ictusul lacunar

– tromboflebitele cerebrale

 1. Neoplasmele intracraniene (1,2,3)
 2. Traumatismele craniene şi ale măduvei spinării (1,2,3)
 3. Patologia infecţioasă şi parazitară (1,2,3)
 4. Demenţele organice ale adultului (1,2,3)
 5. Encefalopatii infantile (1,2,3)
 6. Manifestări neurologice în tulburări ereditare de metabolism (1,2,3)
 7. Patologia musculară (1,2,3,8)
 8. Manifestări neurologice în boli generale (1,2,3)

 

PROBA PRACTICĂ

 1. Examenul fundului de ochi (1)
 2. Examenul lichidului cefalo-rahidian. Puncţia lombară şi suboccipitală (1)
 3. Explorarea radiologică a canalului rahidian şi a conţinutului său, măduva spinării şi a rădăcinii (3,6)
 4. Radiografia simplă de craniu. Examenul radiologic cerebral şi medular cu substanţă de contrast (5)
 5. Examenul Doppler extracranian (1)
 6. Angiografia sistemului arterial cervico-cerebral (5)
 7. Scintigrafia cerebrală clasică. Noţiuni de SPECT şi PET (1,5)
 8. Tomografia computerizată cerebrală (1,5)
 9. Potenţialele evocate somestezice (PESS), potenţialele evocate vizuale (PEV) şi auditive (PEA) (1)
 10. Electroencefalografia. Montajul EEG şi interpretarea de rutină (1)
 11. Principalele explorări electromiografice (EMG) şi elemente de interpretare (1)
 12. Rezonanţa Magnetică Nucleară a structurilor nevraxiale centrale şi periferice (1,5,6)
 13. Recunoaşterea structurilor creierului, măduvei spinării, nervului periferic şi muşchiului striat pe piese anatomice

 

BIBLIOGRAFIE

 1. M. Victor, A.H. Ropper – Adams and Victor’s Principles of Neurology, 7th ed., McGraw – Hill, New York 2001
 2. Hufschmidt A., Lucking C.H. – Neurologie integrală. De la simptom la tratament, Ed. Polirom, 2002
 3. Popa C. – Neurologie, Ed. Naţional, 1997
 4. Arseni C. (sub red.) – Tratat de Neurologie, vol.2 partea I şi ÎI, Ed. Med., Buc. 1980 (p.11-1074)
 5. Taveras J.M. – Neuroradiology, 3rd ed., Williams&Wilkins, Baltimore 1996
 6. Pop T. (sub red.) – Rezonanţa magnetică nucleară în diagnosticul clinic, Ed. Med., Buc., (p.125-268, 333-382)
 7. Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessel T.M. – Principles of Neural Science, 4th ed., McGraw – Hill, New York 2000 (p. 67-309)
 8. Colegiul Medicilor din România – Ghiduri de practică medicală, vol.II, Ed. Infomedica, Buc. 2001 (p.101-117, 351-397)

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

29.01.2024-09.02.2024 ora 1500 termen limitădepunere dosare pentru înscriere la concurs
12.02.2024ora 15selecţia dosarelor pentru înscriere (A) pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, a condiţiilor de studii şi de vechime şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)
13.02.2024ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului verificării dosarelor
14.02.2024ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (la proba D)
20.02.2024ora 10proba scrisă (proba B)
20.02.2024ora 15corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă, cu punctajul obținut
21.02.2024ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei scrise
22.02.2024ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba B)
23.02.2024ora 10proba practică (proba C)
23.02.2024ora 15afișarea rezultatului probei practice, cu punctajul obținut
26.02.2024ora 15depunerea contestațiilor asupra rezultatului probei practice
27.02.2024ora 15afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, cu punctajul obținut (proba C)

 

Notă: rezultatele probelor de concurs și rezultatele finale vor avea menţiunea “admis” sau “respins”.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba practică. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D).

Concursul se va desfășura la Spitalul Municipal Săcele, str. Oituz nr. 54, municipiul Săcele, jud. Brașov.

Orice alta informatie si modificare a calendarului de concurs sau a locului desfasurarii probelor acestuia, se vor comunica in timp util candidatilor inscrisi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la telefon 0724 078 538 în intervalul orar 9-15, prin e-mail rurs@spitalulmunicipalsacele.ro sau pe website-ul spitalului www.spitalulmunicipalsacele.ro.

Manager,                                             Compartiment Resurse Umane,

Ec. Rodica PÎRVAN                                       Ec. Roxana BÎRSAN

 

 

Niciun comentariu

Lăsați un comentariu