+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

ANUNȚ – CONCURSURI PERIOADĂ NEDETERMINATĂ – FEBRUARIE 2024

ANUNȚ – CONCURSURI PERIOADĂ NEDETERMINATĂ – FEBRUARIE 2024

Spitalul Municipal Săcele, cu sediul în municipiul Săcele, str. Oituz nr. 54, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale temporar vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical Generalist S
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Camera de Garda Pediatrie
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical Generalist S
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Ambulatoriu Integrat – Chirurgie Generala
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical Principal de Laborator S – Serviciul Anatomie Patologica
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul de Anatomie Patologica
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: normă întreagă, 6 ore pe zi; 30 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical de Laborator S
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laborator de Analize Medicale
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: normă întreagă, 7 ore pe zi; 35 de ore pe
săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Asistent Medical Radiologie S/SSD/PL
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laborator de Radiologie și Imagistică Medicală
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: normă întreagă, 6 ore pe zi; 30 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Kinetoterapeut S
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laborator Medicina Fizica si Reabilitare
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Registrator medical
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul de Statistică și Registratură medicală
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

 

DENUMIREA POSTULUI: Economist 1A
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: 1 post – Serviciul Aprovizionare, Transport, Administrativ – Compartiment Achizitii
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

 

CONDIȚII GENERALE

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

CONDIȚII SPECIFICE

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Asistent Medical Generalist S sunt:

– Studii: studii superioare cu diploma de licență
– Vechimea în muncă: minim 6 luni
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni
– Membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moaselor și Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil).
– Adeverinta eliberata e OAMMR din Romania in vederea participarii la concurs.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Asistent Medical Principal de Laborator S sunt:

– Studii: studii superioare cu diploma de licență, studii de specialitate in biotehnologie moleculara
– Vechimea în muncă: minim 5 ani
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani
– Membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moaselor și Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil).
– Adeverinta eliberata e OAMMR din Romania in vederea participarii la concurs.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Asistent Medical de Laborator S sunt:

– Studii: studii superioare cu diploma de licență
– Vechimea în muncă: minim 6 luni
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni
– Membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moaselor și Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil).
– Adeverinta eliberata e OAMMR din Romania in vederea participarii la concurs.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Asistent Medical de Radiologie S/SSD/PL sunt:

– Studii: studii superioare de lunga durata / scurta durata / postliceale cu diploma
– Vechimea în muncă: minim 6 luni
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni
– Membru al Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moaselor și Asistenților Medicali din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil).
– Adeverinta eliberata e OAMMR din Romania in vederea participarii la concurs.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Kinetoterapeut S sunt:

– Studii: studii superioare cu diploma de licență
– Vechimea în muncă: minim 6 luni
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni
– Membru al Ordinului Fiziokinetoterapeutilor/Kinetoterapeutilor din România (sunt necesare certificat de membru si aviz anual valabil – dupa caz).

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Registrator medical sunt:

Studii: studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
– Vechimea în muncă: minim 6 luni

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Economist 1A sunt:

– Studii: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul economic
– Curs acreditat – Expert Achizitii Publice si utilizare platforma electronica SEAP
– Vechimea în muncă: minim 6 ani și 6 luni
– Vechime în specialitatea studiilor (economist): minim 6 ani si 6 luni din care in domeniul achizitii publice minim 1 an si 6 luni.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI

Nr. crt.ActivităţiData și ora
1.Publicarea anunțului29.01.2024
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Săcele, Municipiul Săcele, Str. Oituz nr. 54, județul BrașovPana pe 09.02.2024 ora 14.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs12.02.2024, ora 10.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor12.02.2024, ora 16.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor13.02.2024, ora 10.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor13.02.2024, ora 16.00
7.Susţinerea probei scrise14.02.2024, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise14.02.2024, ora 16.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise15.02.2024, ora 10.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor15.02.2024, ora 16.00
11.Susţinerea interviului16.02.2024, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului16.02.2024, ora 16.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului19.02.2024, ora 10.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor19.02.2024, ora 16.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului20.02.2024, ora 10.00

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent Medical Generalist

 1. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali – Ghid de nursing, vol.II

Coordonator lucrare: Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească

 1. Ingrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali – Manual pentru colegiile şi şcolile postliceale sanitare sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească .
 2. Urgenţele medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistenţii medicali, Autor: Lucreţia Titircă, Editura medicală.
 3. U.G.nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical.

Site-ul O.A.M.G.M.A.M.R., www.oamr.ro – legislaţie naţională.

 1. Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical.

Site-ul O.A.M.G.M.A.M.R., www.oamr.ro – legislaţie naţională.

 1. Ordinul M.S.nr.1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale în unităţile sanitare
 2. ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.
 3. Ordinul 1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilența,de asigurare a trasabilității, precum si a Regulamentului privind sistemul de înregistrare și raportare in cazul apariției de incidente și reacții adverse severe legate de colecta si administrarea de sânge și de componente sanguine umane.
 4. Ordinul  1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităților de transfuzie sanguina din spitale.
 5. Ordinul  607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguina din unitățile sanitare.
 6. LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent Medical Generalist

 1. Supravegherea pacientului: funcţiile vitale, funcţiile vegetative.
 2. Puncţiile: venoasă, arterială, pleurală, abdominală.
 3. Recoltarea produselor biologice şi patologice: sângelui, exudatului faringian, secreţiei nazale, otice şi oculare, sputei, urinei, vărsăturilor, materiilor fecale, secreţiilor purulente.
 4. Sondaje, spălături, clisme.
 5. Administrarea medicamentelor.
 6. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului locomotor.
 7. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului respirator.
 8. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului cardiovascular.
 9. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului digestiv.
 10. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni/deficienţe ale aparatului renal.
 11. Ingrijirea pacientului cu afecţiuni neurologice.
 12. Urgenţele aparatului respirator: etiologie, simptomatologie, conduită de urgenţă.
 13. Urgenţele aparatului cardiovascular: etiologie, simptomatologie, conduită de urgenţă.
 14. Urgenţele abdominale: etiologie, simptomatologie, conduită de urgenţă.
 15. Urgenţele renale şi urologice: etiologie, simptomatologie, conduită de urgenţă.
 16. Urgenţele neurologice: etiologie, simptomatologie, conduită de urgenţă.
 17. Şocul .
 18. Prevederile legale în vigoare privind exercitarea profesiei de asistent medical.
 19. Etică şi deontologie profesională.
 20. Normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
 21. Normele de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare în unităţile sanitare.
 22. Normele de gestionare a deşeurilor medicale în unităţile sanitare.

 

BIBLIOGRAFIA / TEMATICA

la concursul pentru ocuparea posturilor de Asistent Medical de Laborator S – Laborator Analize Medicale

 1. Buiuc Dumitru,Neguţ M.-Tratat de Microbiologie Clinică-Editura Medicală Bucureşti 1999;
 2. Dimache Gheorghe,Panaitescu Dan-Microbiologie şi Parazitologie Medicală-Editura ALL  Bucureşti 1998;
 3. Lotreanu Victor-Analize Medicale,Editura C.N.I. Coresi,Bucureşti 2001;
 4. Popescu Mut Delia-Hematologie Clinică,Editura Medicală Bucureşti 2001;
 5. Pâslaru Liliana Livia-Biochimie Clinică,Editura Universitară Carol Davila,Bucureşti 2005;
 6. Popescu Gabriel,Popescu Cristina,Hristea Adriana-Interpretarea examenelor de laborator-ghid practice,Editura Diasfera,Bucureşti 2001;
 7. Ordinul Ministrului Sănătaţii numărul 1101/2016,privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unitaţile sanitare;
 8. ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;
 9. Ordinul Ministrului Sănătaţii numărul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală;
 10. LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

BIBLIOGRAFIA/ TEMATICA

la concursul pentru ocuparea posturilor de Asistent Medical de Laborator Principal S – Serviciul de Anatomie Patologica

 

TEMATICA

 1. Tehnici orientative de lucru pentru prelucrare si colorare a preparatelor citologice si histopatologice
 2. Fixarea si fixatorii: criterii generale; fixatori simpli; amestecuri fixatoare(amestecul Bouin, Carnoy)
 3. Decalcificarea si prelucrarea tesuturilor dure
 4. Includerea in parafina

5 .Sectionarea blocurilor de parafina

 1. Examenul extemporaneu: sectionarea blocurilor la microtomul cu congelare
 2. Colorarea sectiunilor histologice: principii generale, coloratia hematoxilina eozina, montarea preparatelor histologice permanente
 3. Substante toxice si periculoase utilizate in laboratoarele de hisologie si histopatologie
 4. Preparatul histologic
 5. Coloratii nucleare
 6. Coloratia Hemalaun Eozina
 7. Coloratia Van Gieson
 8. Coloratii speciale pentru mucopolizaharideș Coloratia PAS
 9. Coloratia Albastru Alcian
 10. Coloratia PAS-Albastru Alcian
 11. Citologie: Prelucrarea frotiurilor; Tehnica de colorare May-Grunwald Giemsa si Papanicolaou
 12. Tehnici de imunohistochimie

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul MS 1217/2010, Anexa 1
 2. Ghid de tehnici de Histologie, Citologie si Imunohistochimie- Laurentiu Mogoata, Carmen Florina Popescu, Claudia Valentina Georgescu, Violeta Comanescu, Daniel Pirici, Editura medicala universitara, 2007
 3. LEGE nr. 104 din 27 martie 2003privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 4. HOTĂRÂRE nr. 451 din 1 aprilie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
 1. LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

BIBLIOGRAFIA / TEMATICA

la concursul pentru ocuparea posturilor de Asistent Medical  de Radiologie S/SSD/PL

 

 1. A.Georgescu, C. Zaharia – RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ – Ed. Universitară „Carol Davila” 2003;
 2. Mihai Lungeanu – MANUAL DE TEHNICĂ RADIOLOGICĂ – Medicală 1988;
 3. Grancea – RADIOLOGIE MEDICALĂ – Ed. Medicală 1990;
 4. Ordinul nr. 1142/03.10.2013, privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenții

medicali generaliști;

 1. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Codul de etică și deontologie al asistentului medical ;
 3. Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a

infecțiilor asociate asistenței medicale în unilațile sanitare:

 1. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor

rezultate din activități medicale;

 1. Ordinul Nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizate;
 2. LEGEA 111/1996 – republicată – privind desfășurarea în siguranța, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare;
 3. Ordinul 293/30.08.2004 pentru modificarea și completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 94 din 14.04.2004;
 4. LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

la concursul pentru ocuparea posturilor de KINETOTERAPEUT

 

Tematică:

 1. Evaluarea funcției articulare – bilanț articular.
 2. Evaluarea funcției articulare – bilanț muscular.
 3. Evaluarea posturii și alinierii corpului.
 4. Evaluarea aliniamentului coloanei vertebrale şi a membrelor;
 5. Evaluarea mersului şi a prehensiunii;
 6. Tehnici de kinetoterapie (posturare, mobilizare pasivă, activă, activă cu rezistenţă, contracţie izometrică, izotonică, relaxare, tehnici de facilitare);
 7. Tehnici de facilitare neuromusculară proprioceptivă.
 8. Metode în kinetologie: Kobath, Williams, Bobath, Kabat scripetoterapie, elongaţii vertebrale;
 9. Kinetoterapia în deviaţiile coloanei vertebrale – obiective, metodologie;
 10. Reeducarea funcţională în discopatii lombare şi cervicale;
 11. Reeducarea funcţională a coloanei vertebrale operate – obiective, metodologie;
 12. Reeducarea sechelelor algofunctionale posttraumatice genunchi, umăr, cot, mână, picior – obiective, metodologie
 13. Reeducarea functională în artroza (coxofemurală, gonartroză) – principii generale de tratament şi programe specifice de recuperare;
 14. Reeducarea functionala a şoldului şi genunchiului operat;
 15. Reeducarea funcţională în periartrită scapulo-humerală;
 16. Sindromul de neuron motor central – aspecte fiziopatologice, forme clinice, diagnostic functional, metodologia tratamentului de reeducare funcţională;
 17. Sindromul de neuron motor periferic – aspecte fiziopatologice, forme clinice (pareza de sciatic, cubital, median, radial, facial, plex brahial), diagnostic funcţional, obiective şi metode de reeducare funcţională;

 

Bibliografie:

 1. Sbenghe Tudor – Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, Bucureşti, 1987.
 2. Sbenghe Tudor – Recuperare medicală a sechelelor post-traumatice ale membrelor, Editura Medicală, Bucureşti, 1981.
 3. Fizio- kinetoterapia şi recuperarea medicală în afecţiunile aparatului locomotor/ Jaroslav Kiss- Bucureşti: Editura Medicală, 2007.
 4. Adriana Sarah Nica- Recuperare Medicala- Ed. Universitara “Carol Davila” – 2004.
 5. Delia Cinteza – Recuperare Medicala – Termoterapie – Ed. LIBRA VOX – 2003.
 6. Sidenco E. L. – Bilanţul articular şi muscular – Ed. APP Buc. 1999 .
 7. N. Robănescu – Reeducarea neuromotorie – Ed. Med. Buc. 1992.
 1. Legea 95/2006 reforma la legea sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare
 2. SR EN 9001/2015

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul pentru ocuparea posturilor de Economist 1A

 1. Legea 500/2002 – privind finanțele publice, cu completările și modificările ulterioare;
 2. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat prin OG nr. 11/2022;
 3. Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, partea I și cu modificări ulterioare;
 4. Ordonanța de urgență nr. 37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilitățăă nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative;
 5. Ordonanța de urgență nr.96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 6. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 5047/20 martie 2009, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 Ordinul Ministerului Finanțelor Publice  nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu completările și modificările ulterioare
 7. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu completările și modificările ulterioare;
 8. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2169 din 26 iunie 2009, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005*
 9. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 2634/2015 privind documentele financiar-contabil;
 10. ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 11. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și exercitarea controlului controlului financiar preventiv

TITLUL IV- Impozitul pe venit:

     Cap. III – Venituri din salarii și asimilate salariilor

TITLUL V- Contribuții sociale obligatorii

 1. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021
 2. LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 3. OUG nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;
 4. OUG nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sisitemului achizițiilor publice;
 5. LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
 6. HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 7. LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare

Tematică:

 1. Domeniul de aplicare al Codului Muncii, Principii fundamentale;
 2. Timpul de muncă și timpul de odihnă;
 3. Salarizarea;
 4. Venituri din salarii și asimilate salariilor;
 5. Contribuții sociale obligatorii;
 6. Norme metodologice privind organizarea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi si instructiunile de aplicare;
 7. Principii si reguli bugetare;
 8. Atributii si competente privind angajarea, lichidare, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
 9. Continutul, modul de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor privind activitatea financiara si contabila;
 10. Norme generale privind documentele justificative si financiar contabile;
 11. Executia bugetara in institutiile publice;
 12. Contabilitatea mijloacelor fixe;
 13. Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 14. Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice;
 15. Regulamentul operațiilor de casă;
 16. Măsuri luate de Ministerul finanțelor Publice în cazul nedepunerii în termen a situațiilor de stat;
 17. Achiziții publice – Obiect, scop și principii;
 18. Definiții;
 19. Autorități cotractante;
 20. Domeniu de aplicare;
 21. Achiziția directă;
 22. Etapele procesului de achiziție publică
 23. Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire
 24. Operatori economici;
 25. Confidențialitatea;
 26. Reguli de evitare a conflictului de interese;
 27. Comisia de evaluare si modul de lucru al acestuia;
 28. Reguli aplicabile comunicărilor;
 29. Proceduri de atribuire;
 30. Instrumente și tehnici specifice de atriburie a contractelor de achiziție publică;
 31. Împărțirea pe loturi;
 32. Elaborarea documentației de atribuire;
 33. Stabilirea garanției de participare și de bună execuție;
 34. Criterii de atribuire;
 35. Document Unic de Achiziții European (DUAE);
 36. Atriburea contractelor de achizițe publică și încheierea acordurilor-cadru;
 37. Informarea candidaților/ofertanților;
 38. Dosarul achiziției și raportul procedurii;
 39. Termenul de contestare și efectele contestației;
 40. Elementele contestației;
 41. Soluționarea contestației;
 42. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;
 43. Nulitatea contractelor.

 

Bibliografie şi tematică

la concursul pentru ocuparea postului de Registrator medical

 1. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare (republicată), doar:

Titlul V- Asistența medicală ambulatorie de specialitate;

Titlul VII – Spitalele;

Titlul VIII(cap.I-Dispozitii generale, cap. II – Asiguraţii, secţiunea 1

– persoanele asigurate);

Titlul IX – Cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate;

Titlul IX1 – Dosarul electronic de sănătate al pacientului.

 1. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completarile ulterioare;
 2. Microsoft Windows 10, Windows 7, Microsoft Office 2019 și Microsoft Office 2016 – Manuale de utilizare (surse: www.youtube.com, alte surse internet).

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0724 078 538, la adresa de e-mail: rurs@spitalulmunicipalsacele.ro și pe website: www.spitalulmunicipalsacele.ro , persoană de contact Ec. Birsan Roxana si Ec. Punkosti Piroska.

Manager,

Ec. PÎRVAN RODICA

Niciun comentariu

Lăsați un comentariu