+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Programari

 

Drepturile și obligațiile pacienților

Spitalul Municipal Sacele  >  Drepturile și obligațiile pacienților

Asigurările sociale reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază ce cuprinde servicii medicale preventive și curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

Persoanele asigurate au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistentei medicale cu privire la:

 1. Pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;
 2. Lista serviciilor medicale, a celor de îngrijire (inclusiv la domiciliu), a medicamentelor, a dispozitivelor medicale și a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a);
 3. Criteriile și standardele calității pachetului de servicii;
 4. Alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;
 5. Tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare și actele necesare în acest scop;
 6. Internarea și externarea bolnavilor;
 7. Măsuri de îngrijire la domiciliu și de recuperare;
 8. Condițiile acordării serviciilor la nivel regional și lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum și a celor care se pot contracta la nivel regional;
 9. Prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor și a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
 10. Modul de informare a asiguraților;
 11. Coplata pentru unele servicii medicale.

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95/2006.

DREPTURILE PERSOANELOR ASIGURATE

Asigurații au următoarele drepturi:

 1. Să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;
 2. Să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport în cazul în care optează pentru un medic din altă localitate;
 3. Să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 4. Să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 5. Să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. Să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. Să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 8. Să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 9. Să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
 10. Să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
 11. Să beneficieze de dispozitive medicale;
 12. Să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 13. Să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
 14. Să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 15. Să beneficieze de condiții și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

OBLIGAȚIILE PERSOANELOR ASIGURATE

Pentru a beneficia de aceste drepturi, asigurații au următoarele obligații:

 1. Să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. Să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 3. Să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. Să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau cele referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
 5. Să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
 6. Să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
 7. Să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul pacientului cu handicap grav internat, se vor suporta de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pe o perioadă determinată.

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, la nivelul de contribuție personală și a modalității de plată, precum și asupra drepturilor și obligațiilor sale.

Important

În situația în care asigurații, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de către medicul curant din secția în care aceștia sunt internați și avizate de șeful de secție și managerul spitalului, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare și investigații paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile contractului și a prezentelor norme, contravaloarea acestor cheltuieli va fi rambursată la cerere de spitale.