a

Strada Oituz 54, Săcele, Brasov, Romania

(0368) 005 356 / (0368) 404 752

secretariat@spitalulmunicipalsacele.ro

registratura@spitalulmunicipalsacele.ro

programari@spitalulmunicipalsacele.ro

+40 368 408 073

Policlinica Sacele

+4 0368 005 356

Spitalul Sacele

Strada Oituz 54, Săcele

Spitalul Municipal Sacele

Luni - Duminica

Program NON STOP

Programari

Spitalul Municipal Sacele organizeaza in data 28.06.2022, ora 11:00 examen de promovare în grad/treaptă profesională

Spitalul Municipal Sacele organizeaza in data 28.06.2022, ora 11:00 examen de promovare în grad/treaptă profesională

Nr.inreg 2517/ 09.06.2022

ANUNT  

           Spitalul Municipal Sacele organizeaza in data 28.06.2022, ora 11:00,  examen de promovare în grad/ treaptă  profesională pentru următorul  personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată astfel:

 •  din functia de asistent medical debutant in functia de asistent medical,
 •  din functia de infirmiera debutant in functia de infirmiera,
 •  din functia de ingrijitoare in functia de infirmiera.

Examenul de promovare se va desfașura în conformitate cu prevederile:

            -H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de  ocupare a  unui post vacant sau  temporar vacant corespunzător  funcțiilor  contractuale  și ă criteriilor de promovare în grade sau trepte     profesionale    imediat  superioare   a  personalului   contractual  din  sectorul  bugetar plătit din fonduri publice cu modificările si completările   ulterioare;

ORDIN nr. 1.470 din 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea                                 în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Examenul va avea loc la Centrul de zi pentru Copiii aflati in situatie de risc din Str. George Moroianu, nr. 17, Municipiul Sacele si va consta in sustinerea unei probe scrise.

Bibliografia/ tematica de examen este prevazută în prezentul anunț.

Pentru  a  participa  la  examenul de  promovare  în  grad/ treaptă  profesională  imediat  superior celui deținut, angajatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții de vechime conform Ordin MS 1470/2011:

     –      Asistent medical – 6 luni vechime în  specialitate

–       Infirmiera – 6 luni vechime în  specialitate;

–      Ingrijitoare – curs de calificare meseria de Infirmier

Calificativul „bine” sau „foarte bine“ obținut la evaluarea performanțelor profesionale individuale.

Dosarele  de  înscriere  se  vor  depune  la  Secretariatul spitalului până la data de  16.06.2022 ora 13.00 si vor contine  urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la examenul de promovare;

– copie cartea de identitate;

– referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorul institutiei cuprinde urmatoarele elemente: descrierea activitatii desfasurate de candidat, conduita candidatului in timpul serviciului, aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire al atributiilor, propunerea de promovare,nivelul cunostintelor legislative specific activitatii desfasurate.

– calificativul obtinut de salariat confom fisei de evaluare.

 Conditii    de  participare  la  examenul de  promovare:

 Modalitatea de desfășurare a examenul ui:

   (1) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise

(2) In cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare noteaza lucrarea cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza urmatoarelor criterii:

 1. cunostinte teoretice necesare functiei evaluate
 2. abilitati de comunicare
 3. comportament in situatii de criza
 4. complexitate,initiativa,creativitate.

(3) Comisia de examinare stabileste ponderea din nota finala a fiecarui criteriu prevazut la pct.(1) iar punctajul acordat este consemnat în borderoul de notare.

(4) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

(5) Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul institutiei, precum si pe site-ul institutiei, dupa ca,in termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii acestuia.

(6) Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub ,,sanctiunea decaderii din acest drept”

(7)Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei, precum si pe site-ul institutiei in doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

Anuntul de sustinere a examenului de promovare se afiseaza la sediul unitatii precum si pe site-ul spitalului,,spitalulmunicipalsacele.ro” unde se publica si bibliografia/tematica de examen.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU POSTUL DE  ASISTENT MEDICAL

 • TEHNICI DE EVALUARE si ingrijiri acordate de asistentii medicali – GHID DE NURSING- Lucretia Titirca. Editura Viata Medicala Romaneasca
 • INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENTILOR DE CATRE ASISTENTII MEDICALI– Manual pentru Colegiile si Scolile Postliceale Sanitare- Lucretia Titirca
 • Editura Viata Medicala Romaneasca
 • URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE- Lucretia Titirca
 • GHID DE NURSING– Lucretia Titirca
 • Editura Viata Medicala Romaneasca
 • Ordinul Ministerului Sanatatii 1101/2016 ,privind aprobarea Normelor de supraveghere ,prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
 • Ordinul 961/2016 ,pentru aprobarea Normelor  tehnice privind curatenia ,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private ,tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie ,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in functie de nivelul de risc,metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare .

     

BIBLIOGRAFIE

PENTRU POSTUL DE  INFIRMIERA

 1. Tehnica ingrijirii bolnavului – Lucretia Titirca
 2. Ordinul nr. 961/ 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private.
 3. Ordinul MS nr. 1.101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 4. Ordinul MSP nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.
Niciun comentariu

Ne pare rău, formularul de comentarii este închis în acest moment.